Стартира Проект „Парламент на Работеща България“, № BG05SFOP001-2.009-0100, по Оперативна програма „Добро управление“

Стартира Проект „Парламент на Работеща България“, № BG05SFOP001-2.009-0100, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“. Бенефициент по Проекта е Сдружение "България Лейбър Райтс Уоч", партньор в проекта е КНСБ.

Основната цел на проекта е подобряване на мониторинга, осъществяван от гражданското общество, по два основни начина:

  1. Чрез развитие на капацитета на гражданското общество за наблюдение на различни политики;
  2. Чрез подкрепа за представителите на гражданското общество за изготвянето на висококачествени, комплексни становища, доклади и предложения.

Проектът осигурява ясна рамка на механизъм за превенция от нарушения на права и задължения на работното място,  насърчаваща устойчив икономически растеж, както и открито и отговорно управление.

Конкретните цели, които проекта си поставя са:

  • Приобщаване на гражданите към процесите на защита на трудовите и социалните права чрез съвременното информационно общество;
  • Изграждането на устойчив механизъм за защита на граждански, синдикални, трудови, социални и др. права на самонаетите в Република България.
  • Засилване на механизмите за наблюдение на прилагането на националните политики на пазара на труда чрез системен мониторинг (системно наблюдение) от страна на гражданското общество.
  • Подпомагане на държавната администрация при гарантирането на правилното прилагане на трудовото законодателство във всички негови аспекти и мониторинга на реформите в трудовото законодателство, като част от процеса на развитие на пазара на труда.
  • Укрепване на способността на държавната администрация и неправителствения сектор за предвиждане на проблеми, които могат да възникнат в резултат от неправилното прилагането законодателните норми, уреждащи трудовите отношения в страната и анализиране на потенциалните правни проблеми и последствия от неефективната превенция на прилагането на законодателството.
  • Подобряване на осведомеността и насърчаване на публичен дебат по актуални въпроси от интерес за работещите българи в областта на трудовото право.

В резултат от проекта ще се създаде среда, която осъществява наблюдение на състоянието на пазара на труда и действията на институциите по спазване на основни трудови права на работещите като равнопоставеност при сключването на трудов договор, правото на социално осигуряване, спазването на законовите разпоредби относно продължителността на работно време, правото на трудово възнаграждение, което работодателят е длъжен да плаща в установените срокове на работника или служителя за извършената работа. Правото на безопасни и здравословни условия на труд, които позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм и гарантират опазването на физическата и психическата цялост на човешкия организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влияние върху него, правото на защита от уволнение.

Като мултипликационен ефект, проектът генерира реализация на мащабна кампания, която ще подобри партньорското управление с гражданите и бизнеса, което е и една от основните цели на процедурата.