Новият КТД в отрасъл здравеопазване регламентира увеличение на работните заплати

  • 20161010_121559

На 10.10.2016г., между Министерството на здравеопазването представлявано от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването и Национална асоциация на работодателите от здравеопазването - БСК, представена от д-р Георги Гелев, Българска търговско-промишлена палата, представена от маг. фарм. Владимир Найденов

(наричани РАБОТОДАТЕЛИ);

и

Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ, представена от д-р Иван Кокалов – Председател, Медицинска федерация „Подкрепа”, - д-р Камен Данов – Председател,

(наричани СИНДИКАТИ),

се сключи КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, регламентиращ трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъл „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”,

Клаузите на Колективния трудов договор са съобразени с Директивите на ЕС, Конституцията на Република България, Кодекса на труда и основните документи на Международната организация на труда, със споразуменията, постигнати на национално равнище и нормативните актове, уреждащи дейността на здравеопазването.

Постигнатото споразумение се прилага за структурите на Министерството на здравеопазването, всички лечебни и здравни заведения, независимо от тяхната административна подчиненост и формата на собственост.

Договорени бяха следните Начални основни месечни заплати по категории персонал:

Чл.47, ал.2 Начални основни месечни заплати на персонала, зает в здравните и лечебните заведения (бюджетни организации), финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване и здравни кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването:

Категории

персонал

Начални основни месечни работни

заплати

(НОМРЗ)

ОКТД

2014г.

/лв./

Начални основни месечни работни заплати

(НОМРЗ) ОКТД

2016г.

/лв./

Увеличение

НОМРЗ

2016г.

спрямо

2014г.

лв. %
Началник на клиника/ директор 850 1000 150 118%
Началник на отделение/ръководител на болнична аптека 760 910 150 120%
Лекар с една специалност/ магистър-фармацевт с една специалност. *Магистър с немедицинско образование с една специалност, пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 700 850 150 121%
Лекар, магистър-фармацевт и магистър с немедицинско образование 650 830 180 128%
Магистър с немедицинско образование, който не участва пряко в диагностично-лечебната дейност   800    
Главна медицинска сестра 620 780 160 126%
Старша медицинска сестра

(акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник и други)

560 720 160 129%
Медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други). Бакалавър с немедицинско образование пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 520 700 180 135%
Квалифицирани производствени работници 420 580 160 138%
Оператори на транспортни средства 370 530 160 143%
Ниско квалифицирани работници МРЗ МРЗ    

*Магистър с немедицинско образование с една/две специалности съгласно Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл.47, ал.3 Начални основни месечни заплати за категориите персонал, зает в университетските многопрофилни и специализирани болници за активно лечение (частни и държавни) и в многопрофилните болници за активно лечение с над 51 % държавно участие:

Категории

персонал

Начални основни месечни работни

заплати

(НОМРЗ)

КТД

2014г.

/лв./

Начални основни месечни работни заплати

(НОМРЗ) ОКТД

2016г.

/лв./

Увеличение

НОМРЗ

2016г.

спрямо

2014г.

лв. %
Началник на клиника 1000 1150 150 115%
Началник на отделение/ръководител на болнична аптека 900 1050 150 117%
Лекар с две специалности/ магистър-фармацевт с две специалности/

* Магистър с немед. образование с две специалности, пряко участващ в диагностично-лечебната дейност/

850 1000 150 118%
Лекар с една специалност/ магистър-фармацевт с една специалност/Магистър с немедицинско образование с една специалност, пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 800 980 180 123%
Лекар, магистър-фармацевт и магистър с немедицинско образование, пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 780 930 150 119%
Магистър с немедицинско образование, който не участва пряко в диагностично-лечебната дейност 740 890 150 120%
Главна медицинска сестра 740 890 150 120%
Старша медицинска сестра

(акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник и други)

660 810 150 123%
Медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други)/ Бакалавър с немедицинско образование пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 600 750 150 125%
Квалифицирани производствени работници 450 600 150 133%
Оператори на транспортни средства 400 550 150 138%
Ниско квалифицирани работници МРЗ МРЗ    

*Магистър с немедицинско образование с една/две специалности съгласно Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл.47, ал.4 Начални основни месечни заплати за категориите персонал, зает в многопрофилните болници за активно лечение, извън тези по ал. 3, специализирани болници за активно лечение, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове:

Категории

персонал

Начални основни месечни работни

заплати

(НОМРЗ)

2014г.

/лв./

Начални основни месечни работни заплати

(НОМРЗ) ОКТД

2016г.

/лв./

Увеличение

НОМРЗ

2016г.

спрямо

2014г.

лв. %
Началник на клиника 920 1170 250 127%
Началник на отделение/ръководител на болнична аптека 920 1070 150 116%
Лекар с две специалности/ магистър-фармацевт с две специалности. *Магистър с немедицинско образование с две специалности,пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 870 1020 150 117%
Лекар с една специалност/ магистър-фармацевт с една специалност/ *Магистър с немедицинско образование с една специалност,пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 820 970 150 118%
Лекар, магистър-фармацевт и магистър с немедицинско образование, пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 780 930 150 119%
Магистър с немедицинско образование, който не участва пряко в диагностично-лечебната дейност 730 880 150 121%
Главна медицинска сестра 700 850 150 121%
Старша медицинска сестра

(акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник и други)

630 780 150 124%
Медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други)/Бакалавър с немедицинско образование пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 580 730 150 126%
Квалифицирани производствени работници 350 500 150 143%
Оператори на транспортни средства 350 500 150 143%
Ниско квалифицирани работници МРЗ МРЗ    

*Магистър с немедицинско образование с една/две специалности съгласно Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл.47, ал.5 Начални основни месечни заплати за категориите персонал, зает в центрове за кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за продължително лечение и рехабилитация и лечебни заведения за извънболнична помощ:

Категории

персонал

Начални основни месечни работни

заплати

(НОМРЗ)

2014г.

/лв./

Начални основни месечни работни заплати

(НОМРЗ) ОКТД

2016г.

/лв./

Увеличение

НОМРЗ

2016г.

спрямо

2014г.

лв. %
Началник на клиника 880 1100 220 125%
Началник на отделение/ръководител на болнична аптека 880 1030 150 117%
Лекар с две специалности/ магистър-фармацевт с две специалности.*Магистър с немедицинско образование с две специалности,пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 840 990 150 118%
Лекар с една специалност/ магистър-фармацевт с една специалност. *Магистър с немедицинско образование с една специалност,пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 810 960 150 119%
Лекар, магистър-фармацевт и магистър с немедицинско образование, пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 780 930 150 119%
Магистър с немедицинско образование, който не участва пряко в диагностично-лечебната дейност 700 850 150 121%
Главна медицинска сестра 680 830 150 122%
Старша медицинска сестра

(акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник и други)

640 790 150 123%
Медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други)/ )/Бакалавър с немедицинско образование пряко участващ в диагностично-лечебната дейност 550 700 150 127%
Квалифицирани производствени работници 350 500 150 143%
Оператори на транспортни средства 350 500 150 143%
Ниско квалифицирани работници МРЗ МРЗ    

*Магистър с немедицинско образование с една/две специалности съгласно Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Както и:

При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на основание чл.325 т.9 и чл.327 т.1 от КТ, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за 3 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните пет години не е получил обезщетение на същото основание.

При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение на основание чл.222, ал.3 от Кодекса на труда в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако работникът или служителят е работил през последните 10 години при един и същ работодател, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 7 (седем) месеца.

При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.331 от Кодекса на труда, работодателите заплащат обезщетение в размер не по-малко от 5 брутни трудови възнаграждения.