Позиция на КНСБ: Относно критичното състояние на енергийния сектор

Във връзка с предложението на КЕВР за промяна на цените на електрическата енергия за крайни клиенти на регулиран пазар и увеличение на добавката „Задължение към обществото“, бяха изказани редица крайни становища, които адресират различни проблеми в сектор Енергетика, но не дават цялостни решения.

КНСБ изразява принципно несъгласие с предложенията за решаване на натрупаните с годините проблеми в сектор Енергетика, които нямат цялостен характер и продължават натрупването на дългове в НЕК. Например, предложенията за намаляване на разходите в държавните енергийни дружества от една страна се базират на неверни данни за средните заплати в сектора, а от друга няма да доведат до намаляване на добавката „Задължение към обществото“ за индустрията. КНСБ подчертава, че държавните дружества в енергетиката работят основно за свободен пазар и успяват да предоставят електроенергия на конкурентна цена, за разлика от новите частни централи, за които има нужда от значителна държавна помощ.

КНСБ вече е предлагала решения, които да намалят дефицита в НЕК и натрупаните стари задължения, включително като това държавата да поеме дълговете на НЕК в частта за Цанков камък и АЕЦ "Белене", които са около 2.3 милиарда лева, както и да се намали тежестта от поетите задължения към т.н. американски централи ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 чрез изкупуване на акциите или цесия на заемите, които са им отпуснати от банките за изграждане и рехабилитация.

В тази връзка има и други възможности за създаване на устойчив инструмент за финансиране на поетите задължения, които дават възможност НЕК да бъде изведена от порочния кръг на трупане на задлъжнялост и постепенно да възвърне доброто си финансово състояние. КНСБ е готова да подкрепи Правителството при предприемане на смели стъпки, включително чрез създаване на специализиран фонд за скъпата енергия.

Концепцията за такъв Фонд е той да бъде финансиран еднократно със заем от държавата в размер до необходимите средства за изкупуване на електрическата енергия от централите с договори за задължително изкупуване – дългосрочните договори с ТЕЦ в комплекса Марица Изток, договорите за изкупуване на електрическата енергия от ВЕИ и ангажиментите за подкрепа на централи с постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство. Фондът следва да може да предоставя средства целево на специализирано държавно търговско предприятие, което да изкупува произведената електрическа енергия и съответно да я продава като търговец при най-изгоди условия, както на местния пазар така и за износ. Постъпленията от търговията се връщат във Фонда, както и постъпления от търговия с въглеродни емисии, постъпления от търговия със зелени сертификати, постъпления от печалби, генерирани при износа на енергия и други. Фондът също е титуляр за получаване на приходите от добавката за  „Задължения към обществото“, но след като бъдат приспаднати приходите от други търговски дейности, тя ще бъде сведена до ниво близко до сега съществуващите задължения от около 20 лева на МВтч. Към него следва да се ориентират и приходи от евентуалното въвеждане на данък върху енергопроизводствените мощности (данък „Робин Худ“).

Според КНСБ моделът НЕК да е единствен обществен доставчик на електроенергия не работи и е дошло време НЕК да участва основно на либерализирания пазар като един от играчите и да продава това, което произвежда, да генерира печалби и да погасява задължения.

Разходите за персонал в НЕК са под два процента, сочат данните на синдиката, което означава, че резервите за намаляване на разходите в системата не могат да се търсят по това перо.

Работещите в дружествата от сектор енергетика нямат никаква вина пред обществото и не желаят да плащат за чужди управленчески и политически грешки.

КНСБ счита, че рязкото нарастване на цената на електроенергията, особено за електроинтензивните производства, означава сериозно сътресение за фирмите - тяхното финансово състояние и социална политика, т.е. заетост, заплати, социални придобивки. Същевременно, това ще свие потреблението на електроенергия от фирмите и ще рефлектира обратно върху енергийния пазар. Очевидно е необходимо повече време за новите ценови решения/ първата стъпка вече е направена – решението на парламента за едномесечно удължаване/, като допълнителното време се използва за: получаване на резултатите от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция във ВЕИ-дружествата и евентуална корекция на цените на изкупуване за тези, за които се установи несъответствие между договорените цени и реалните им инвестиционни разходи; разработване на други мерки за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници; довършване на предприетото за решаване на проблема с изкупните цени от  ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3; въвеждането в действие на Наредбата, позволяваща отстъпки за големите енергийни консуматори, като се преосмислят праговете, над които се ползва отстъпката, както и съгласуване на същата с Европейската комисия.