СИНДИКАЛЕН ПРОЧИТ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ НА СОЦИАЛНО -ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА БСП - Петък, 4-20-2007

Направеният коментар е само по някои най-важни аспекти на мерките и политиките в икономиката и социалната сфера и не изчерпва вижданията и предложенията на КНСБ по всички въпроси на социално-икономическата политика.Необходимите промени в политиките, механизмите и решенията в икономиката, социалната сфера, демографската политика, здравеопазването и образованието, КНСБ нееднократно е развивала в отделни свои документи и отстоявала в процеса на договаряне на Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009год., подписан с консенсус между Правителството, представителните работодателски и синдикални организации. ...

I. АНАЛИЗ НА ОЦЕНКАТА НА ОБЕЩАНОТО И ИЗПЪЛНЕНОТО ДОСЕГА
1. В ИКОНОМИКАТА
1.1.Положителното
Като цяло са отчетени добри постижения в икономическата област. От многото изброени неща най-силно впечатления правят – продължаващият относително висок ръст на БВП /6.1% от БВП за 2006г./, високото равнище на инвестициите /за пример ПЧИ за 2006г. от 4.1 млрд.евро, което нарежда страната ни като 9-та най-атрактивна дестинация за чуждите капитали/, намаляването на корпоративния данък на 10%, подготвянето на насърчителна банка в експортна насока, нареждането на страната ни на 5-то място по най-благоприятен бизнес климат в Европа, рязкото намаляване на външния държавен дълг, достигнал рекордното ниво от 16.8% спрямо БВП. В контекста на влизането в ЕС значимо постижение е разработването на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, което е задължителното условие за ползване на финансиране от структурните фондове на ЕС.
1.2Какво може да се желае?
В избраният начин на представяне на констатациите в стила „обещано – постигнато” отсъства коментара за някои хронични, сериозни и нерешени проблеми, а именно:
- значим дефицит по външнотърговския баланс – 22% от БВП за 2006г. водещ до големият дефицит по текущата сметка – 16% от БВП за 2006г;
- относително високата инфлация – 7.3% за 2006г. и продължаващото разминаване между прогнозна и реална инфлация.
2. В СОЦИAЛНАТА СФЕРА
2.1 ПО ДОХОДИТЕ
2.1.1.Изведените задачи и действия от управленската програма по често не са подкрепени със съответстващи постигнати резултати или поне извършена работа. Въпреки наситеността с числа и ръстове остава впечатлението за избирателно поднесени (дори механично натрупани) факти, които целенасочено не представят изпълнението на заложеното. Примери:
- отчетливият акцент (в програмата) върху границата на бедност с оглед „поставянето й в основата на системите за социална сигурност и защита” въобще не се коментира и подкрепя с факти (защото това не е направено, а е определена само официалната граница на бедност);
- срещу амбициозното „еднократно значително повишаване на заплатите от 1.01.2006 г. (но само за бюджетните дейности) във връзка с членството в ЕС „ отсъстват числа (защото всъщност увеличението за 2006 г. е 12,2 %, но благодарение на извънредното увеличение в средното образование и в детското и училищно здравеопазване, както и на годишните премии в сектора държавно управление);
- принципът за „ежегодно повишаване на доходите от труд в съответствие с ръста на производителността и инфлацията” старателно се заобикаля при постиженията (всъщност Средносрочната стратегия за повишаване доходите до 2009 г остана неизползван проект на МТСП и тепърва се очаква първо договаряне на национално ниво).
2.1.2 Отделни факти се отнасят за две години (спрямо 2005 г.), други са само за 2006 г. или само за 2007 г., а средната заплата за страната е оценена за периода септември 2005г.- 31.12.2006 г. Заради прецизността при сравненията, но главно заради обстоятелството, че се представят постиженията за почти две години нужно е навсякъде да се включи и очакваното за 2007 г. Сравненията следва да са въз основа на средногодишни данни.Тогава картината ще е по точна и по непосредствена ще е връзката с предлаганите политики и действия за 2008-2009 г.
2.1.3 Представено е единствено номиналното нарастване по отделни параметри на подоходната политика, което изкривява оценката заради понесената инфлация. Категорично са потребни и реални измерения, които по вярно очертават положителната промяна. Така, реалното нарастване през `2006 спрямо `2005 е минус 0,6 % за минималната заплата за страната; 2,1 % е за средната заплата за страната; 4,6 % - за средната заплата в бюджетната сфера и т.н.
2.2ДОХОДИ И СТАНДАРТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Обективният прочит води до едно общовалидно заключение, че авторите сравняват партийните си обещания с проведени мерки и достигнати показатели от тях на действащото коалиционно правителство. В сферата на пенсиите и социално-защитната политика се посочват факти, които далеч не са резултат на усилията на БСП, а понякога дори не не правителството като такова, а са резултат на обществен натиск, породил депутатски инициативи /например - удължения срок на плащане на обезщетение по бременност и раждане/. Същевременно данните, с които се борави в голямата си част са от различни,т.е. несъпоставими периоди /ту от края на 2005, ту за самата 2005, ту само за настоящата и пр./, а освен това по наша преценка са неточни, за да не кажем неверни. Само няколко примера по предходните констатации:
- декларира се увеличение на средната пенсия от началото на мандата /т.е. по-малко от 2 години/ с 20 на сто, като се позовават, напълно некоректно на разчетената с бюджета на ДОО за 2007 г. средногодишна пенсия от 161,51 лв., която би се получила след все още неосъщественото осъвременяване на пенсиите от 01.07.2007 г.;
- посочен е ръст на максималната пенсия от 8,3 %, при положение че промяната е от 455 на 490 лв., което прави ръст от 7,7%м
- анонсира се постигнато нарастване на средния осигурителен доход /средногодишното число/ с 16,7%, при положение, че дори при сравнение с 2004 г. се постига по-нисък ръст от 14,8%, а сравнението на 2006 с 2005 г. посочва ръст от само 7%;
- процентът на увеличението на минималните осигурителни прагове, посочен в материала визира само настоящата 2007 г., при това се използува ръстът, който бе постигнат без да се вземе предвид новият размер на минималната работна заплата за страната от 180 лв., който промени нарастването от 12,6 %, което БСП посочва на 13,5%. Последният факт, наред с заложеният ръст на бюджетните заплати е единствената заслуга на правителството в това постижение, тъй като постигнатият над 14 на сто ръст на тези минимални прагове в стопанската сфера е заслуга единствено на социалните партньори в сключените от тях споразумения и договори.
Всичко това дава основание да се направи заключение, че по този материал не е работено задълбочено и професионално, а са търсени по не най-сполучлив начин аргументи за доказване на предварително формулирани положителни ефекти. Отделно трябва да се отбележи, че материалът не съдържа дори и намек за някакви заблуди, пропуски или грешни тези на партията, независимо дали са реализирани /като например „увековечаването” и дублирането на възможности за закупуване на пенсионни права, при това плащането на правата е за сметка на правата, т.е. вноските се плащат от отпуснатата пенсия, при това в дългосрочен план/, или все още не /какъвто е случая с „постепенното въвеждане на „чиста” точкова система за пенсиониране и на гъвкави елементи в пенсионния модел”, каквото и да значи това/.
Обективността изисква да посочим някои постижения, които също са резултат на правителствени политики, но доколкото техен изразител и защитник беше министърът на труда и социалната политика, излъчен от БСП бихме могли да ги приемем като заслуга на усилията на социалистическата партия и г-жа Масларова.
Най-ярките примери в това отношение са:
- увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 23,2 на сто, откъсването размера на същата от този на социалната пенсия за старост и поемането на ангажимент минималната пенсия да се поддържа на равнище не по-ниско от 50% от минималната работна заплата за страната;
- изтегляне на осъвременяването на пенсиите през 2006 г. с 6 месеца напред /вместо от 1-ви юни, от 1-ви януари/ и наистина безпрецедентното повторно увеличение на пенсиите с най-ниски размери – до 150 лв. от средата на годината. Налага се, обаче, да отбележим, че тези мерки бяха съпътствани от настойчиво прокарана, но практически безмислена диференциация, която и в двата случая имаше почти нулев ефект.
II. КОМЕНТАР ПО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОНКРЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ ДО 2009 год.
1. В ИКОНОМИКАТА
В предложените приоритети отново липсва виждането за развитие на секторни политики в икономиката, извеждането на механизми и мерки за стимулиране на отделни браншове, които имат водещо място за увеличаване на износа и намаляване на негативното външно-търговско салдо. Отново се залага единствено на мерки, които имат за цел подобряване на общата бизнес среда и развитие на инфраструктурата, което само по себе си не е лошо, но е недостатъчно. Липсва цялостна визия за индустриалната политика на страната и нейното място в общия пазар на Европейския съюз.
1.1 След като в документа се предвижда най-строгата мярка, като криминализиране на укриването на заплати и осигурителни вноски, напълно логично и дори задължително е да се въведат законови забрани /от икономически характер/ за участие на некоректни към персонала си работодатели /собственици/ да участват в процедури за приватизация, концесия, търгове по ЗОП и за финансиране на проекти от европейските фондове. По този начин ще се разнообразят формите за въздействие върху работодателите да изплащат своевременно дължимите работни заплати, осигуровки и други суми, договорени в подписаните КТД;
1.2 След като се говори за изсветляване на сивата икономика, наложително е да се предвиди приемането на Закон за главната инспекция по труда, с който освен всичко друго да се въведе фигурата на т.н. работнически инспектор. Спешно е необходимо да се разпрострат върху всички фирми в съответния бранш договореностите в браншовите колективни трудови договори;
1.3. Не е ясна идеята за създаване на Агенция за управление на държавното участие в бизнеса. Такава мегаструктура трудно може да има капацитета да управлява все още значителното държавно участие в редица дружества. Обезсмисля се ролята на отрасловите министерства.
1.4. В предложенията за приватизацията и концесионирането трябва да се добави въвеждането на законовите изисквания към организацията на тези процеси, когато става дума за структуроопределящи обекти задължително да се иска наличието на социален раздел. Същият да съдържа разчети за числеността на персонала, политиката по доходите, квалификацията и колективното договаряне и да се оценя минимум с 15% в рамките на комплексната оценка на офертите.
1.5Отново във връзка с приватизацията не сме съгласни да се дава приоритет на фондовият начин на продажба, особенно за структуроопределящи предприятия. Такъв метод на продажба води до цена, но игнорира не само социалните аспекти на сделките, но и инвестиционни ангажименти, екологични и др. задължения. За нас, фондовата търговия е най-успешна не за първоначално трансформиране на собствеността от държавна в частна, а при преразпределение на частен капитал или при продажба на множеството останали миноритарни пакети държавни акции;
1.6.От гледна точка на следприватизационния контрол, специално внимание трябва да се обърне за ограничаване приложението на програмите за доброволно напускане. Тяхното прилагане и драстичното поради това намаление на персонала не подлежи на санкции за неспазване на поети ангажименти за числеността на персонала. В засегнатите дружества се създава изключително силно напрежение. Стига се до критични нива на заетост, водещи до демотивация на персонала и до опасност по отношение на безопасността и безаварийността на работата. В много случаи, т.н. доброволно напускане е под силен натиск на новите собственици.
1.7.Отнасяме се с резерви към декларираната политика за продължаващо изкупуване на външния държавен дълг. Критериите на Маастрихт отдавна са покрити. Необходим е сериозен дебат за използване на част от фискалния резерв в сфери, генериращи ръст на БВП.
2. В СОЦИЛНАТА СФЕРА
2.1. По доходите
Основни виждания на КНСБ за подоходната политика частично са намерили отражение в оповестените намерения, но по други важни проблеми практически не е изразено дори отношение. Буди недоумение отсъствието на пряка връзка с договореностите в Пакта за икономическо и социално развитие, който визира същия период и е подкрепен от Правителството, синдикатите и работодателските организации. Очаквахме развитие и допълване на заложеното в Пакта, както и ясно произнасяне за прилаганите подходи и механизми. Вместо това, предлагат се конкретни числа, което води до дискредитиране на договорените зависимости и дори предрешаване на равнища или стъпки за 2008 г.
По отделни намерения в т.І.1. Доходи и жизнен стандарт:
2.1.1 Намаляването на данъчната тежест върху доходите от труд чрез разширяване на диапазоните данъчна основа и намаляване на данъчните ставки се подкрепя от КНСБ. Въпреки някои различия със синдикалните анонси намираме за полезни предлаганите стъпки, тъй като те съдействуват за нарастване на нетните доходи. Липсва, обаче, идея за поредно увеличаване на необлагаемия минимум. КНСБ отново ще настоява за балансирана промяна и по тази линия, което ще се отрази положително при всички заплати.
2.1.2 Редуцирането на осигурителната тежест до 20 на сто (вероятно само за фонд”Пенсии”) не може да се възприеме като единствена обмислена и разумна алтернатива, ако ще нарастват разходите за пенсии. За синдиката по - съществен е въпросът с разпределението на осигурителните вноски между работодател и работник. КНСБ поддържа предложението си за замразяване на сегашното съотношение 65:35, така че да се избегнат поне през близките години нарастващи лични удръжки от заплатите и други доходи.
2.1.3 Смущава текста за ежегодно увеличаване на бюджетните заплати: датата 1 юли очевидно е удобна с оглед максимално отлагане на бюджетни разходи, но синдикатът системно възразява срещу такъв подход, защото години наред се подкопава сериозно покупателната способност на заплатите; фиксирането на не по- малко от 10 %тен ръст може да се коментира като несъобразяване с траен механизъм за зависимост от нарастването на БВП, инфлацията, производителността на труда и др. обективни критерии. Непонятен е отказът от вече договорен подход в Пакта, който има преимуществото да убеждава защо е възприето едно или друго число. Посочването отсега на процента за 2008 г.едва ли е предложение за национални преговори, щом се съдържа в партийни материали.
2.1.4 Намерението за 200 лв. минимална заплата през 2008 г. вероятно радва електората на БСП и настройва негативно работодателските организации. Всъщност отново се предрешава равнище без да се прилага обективна обвързаност с актуализираната граница на бедност за същата година. Механично се възпроизвежда съотношението МРЗ/граница на бедност за 2007 г. - 1,184. Съвместно разработеният методически апарат за обвръзка няма почва у нас, без значение са трудно постигнатите договорености по този въпрос и в Пакта. Не сме далеч от извода, че на практика се коригира управленската програма на правителството и програмата на МТСП.
2.1.5 Неубедителни са идеите и предназначението на минималното почасово заплащане на труда. Отношението на КНСБ е силно негативно, когато целта е гъвкавост на пазара на труда. И сега няма нормативни и други пречки за видимо и официално почасово наемане и заплащане за труда. Несериозни са очакванията за ползването му като основен инструмент за увеличаване на доходите.
2.1.6 Съществуващата мотивация за разширяване проявите на корпоративна социална отговорност е недооценена що се отнася до данъчното облагане при получателите-наемни работници и служители. Масовото недоволство от различното третиране на предоставяните социални придобивки в натура и в пари от началото на 2007 г. подсказва полезното решение –необходимо е възстановяване на нормативната практика през последните девет години до края на 2006 г. ( облагане при източника или въвеждане на необлагаем годишен минимум от 2400лв за 2007г. за социалните разходи, изплащани в пари).
2.1.7 Въпросът за регулирането на средствата за работна заплата в преимуществено държавните и общински предприятия е представен по начин, който позволява диаметрално противоположни и произволни оценки. Все пак се налага впечатлението, че ще има нов механизъм за регулация чрез изготвяне на Правила за регулиране на средствата за работни заплати и механизми на контрол, а основните правила се включват в мениджърските договори на управляващите дружество.
2.2. ДОХОДИ И СТАНДАРТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Най-общото впечатление след запознаване с тази част на документа и по-специално раздела, наречен „доходи и стандарт на пенсионерите” е, че голяма част от публично анонсирани виждания, претенции и предложения на КНСБ са отчетени с висока степен на точност и подробност. Като се абстрахираме от неточните и съдържателно неизяснени понятия /осъвременяването по „швейцарското правило” е наречено увеличаване, а отделно се говори за „актуализиране”, без да е ясно за какво става дума/ налице е ясно очертан стремеж да се предприемат последователни мерки за увеличаване размерите на пенсиите, макар че не са посочени конкретни „техники” за постигане на тази цел /чрез формулата, чрез преизчисляване на база по-висок среден осигурителен доход или по друг начин/. В същност в тази част на материала, почти няма мярка, която да не се вписва в политиките, предлагани и отстоявани от КНСБ. Това е валидно:
- увеличаване дела на БВП, заделян за плащане на пенсии;
- намеренията за нормативни промени относно финансирането, управлението и инвестирането на т.н. „Сребърен фонд”;
- подходите на определяне на минималния и максималния осигурителен доход,
- разширяване обхвата на осигурените земеделски и тютюно-производители;
- криминализиране на не плащането на заплати и осигурителни вноски,
- разширяване на данъчните облекчения за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на родените преди 31.12.1959г.,
- въвеждане на задължителни здравноосигурителни вноски върху доходите от собственост и капитал за лица без доходи от труд, пенсия или обезщетения,
- поддържане нивото на минималната пенсия за ОСВ на ниво не по-ниско от 50 на сто от МРЗ.
За да бъдат подкрепени политиките в областта на пенсиите и осигуряването, които са посочени в материала, е необходимо с по-голяма прецизност и категоричност да се гарантира прилагането на тези приоритети още чрез проекто- бюджет 2008год. и се добавят някои мерки, многократно аргументирани и анонсирани от КНСБ като:
- през 2008 г. актуализиране на всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, на база ефективен трудов стаж от среден осигурителен доход 2004-2006, при запазване размерите на получените при актуализацията по-ниски пенсии и при прилагане на „швейцарското правило” за отпуснатите през 2007 г.;
- през 2009 г. чрез предварително изменение в законодателството /КСО/ и промяна на формулата за определяне на пенсиите като всяка година стаж формира минимум 1,2 на сто от размера на пенсията, преизчисляване на всички пенсии /не само за стаж и възраст/ ;
- разширяване на възможностите за доброволно осигуряване чрез увеличаване на освободените средства по ЗДДФЛ от 10% на 15% като допълнтелните 5% се предназначават за родените преди 01.01.1960г – по избор за пенсионно или здравно осигуряване, а за родените след тази дата – само за здравно осигуряване);
КНСБ категорично и решително ще се противопоставя на по-нататъшно намаляване на осигурителната вноска за фонд „пенсии” на ДОО, както в името на допълнително облекчаване на българския бизнес, така и в името на увеличаване на осигурителната вноска за здравното осигуряване. Системно нарастващият дефицит в ДОО достигнал 2,3 мрд.лв. /бюджет 2007/ е достатъчно сериозно предизвикателство и риск за бъдещето и капацитета на системата да изпълнява своите функции, за да се допусне задълбочаване.
2.3.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В предизборната програма на БСП е предвидено до 6% от БВП за здравеопазване до 2006год. Предвидените средства за здравеопазване за 2007 са едва 4.35% от БВП.
Премахване на потребителските такси в здравеопазването е предвидено в предизборната програма, а в момента те още съществуват ( 1% от МРЗ при посещение в извънболничната здравна помощ; 2% от МРЗ при пролежаване на не повече от 10 дни в болница през годината).
Изготвена, но все още не приета стратегия за развитие на здравеопазването.
КНСБ категорично не приема заявените намерения за увеличаване размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване на 8%. За подобряване финансовото състояние на здравното осигуряване според Конфедерацията трябва най-напред сериозно внимание да се обърне на контрола в системата на НЗОК и взаимоотношенията й с изпълнителите физически и юридически лица, както и да се прекрати практиката изпълнителите физически лица да се явяват едновременно наемни работници и свободни професии. Увеличаването на приходите в здравноосигурителната система следва да се търси и чрез разширяване на обхвата на здравноосигурените лица, плащащи здравни вноски. ( в т.ч. и чрез вече коментираното предложение за въвеждане на здравни вноски върху доходите от собственост и капитал). Сравненията с частта от БВП, заделяна за здравеопазване, т.ч. здравно осигуряване в други страни за КНСБ не са аргумент за увеличаване на вноската към НЗОК, тъй като в страните от ЕС, които обикновено се сочат за пример, по правило за сметка на здравноосигурителните фондове изплащат както обезщетенията при неработоспособност, така и инвалидните пенсии.
***
Направеният коментар е само по някои най-важни аспекти на мерките и политиките в икономиката и социалната сфера и не изчерпва вижданията и предложенията на КНСБ по всички въпроси на социално-икономическата политика. Синдикатът ще направи цялостна оценка на изпълнението на Управленската програма на Правителството през лятото на настоящата година към момента на преполовяване на Управленския мандат. Необходимите промени в политиките, механизмите и решенията в икономиката, социалната сфера, демографската политика, здравеопазването и образованието, КНСБ нееднократно е развивала в отделни свои документи и отстоявала в процеса на договаряне на Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009год., подписан с консенсус между Правителството, представителните работодателски и синдикални организации. Това е документа, който задава социално – икономическите приоритети на страната през следващите две години и всякакви партийни предложения следва да бъдат съобразени с него.