МОТ прие нов международен стандарт на труда, който ще помогне за преход от неформалната към формалната икономика

Публикуваме заключителното изказване на президента на КНСБ Пламен Димитров – член на УС на МОТ, член на Комитета за преход от неформална към формална икономика, говорител и главен преговарящ от Групата на работниците в 104-та сесия на Международната конференция на труда в Женева.

Днес 12 юни 2015 год. Международната организация на труда (МОТ) прие нов международен стандарт на труда, който се очаква да помогне на стотици милиони работници и икономически единици да направят преход от неформалността към формалната икономика.

Повече от половината от световната работна сила е хваната в капана на неформалната икономика, която се характеризира с отричане на правата на работното място, липса на достатъчно възможности за качествена заетост, недостатъчна социална защита, липса на социален диалог и ниска производителност.

В новата Препоръка на МОТ за преход от неформалната към формалната икономика се подчертава, че повечето хора влизат в сивата икономика не по собствен избор, а поради липса на възможности на формалната икономика и липсата на каквито и да било други средства за препитание.

Препоръката е първият по рода си международен трудов стандарт специално насочен към справяне със неформалната икономика и е приет със 484 гласа „за” 1 против и 4 въздържали се. Тя събра изключителна подкрепа от тристранното представителство в МОТ.

Новият стандарт на труда предвижда, стратегии и практически насоки за политиките и мерките, които да улеснят прехода от неформална към формална  икономика.

 

Работниците в неформалната икономика представляват половината от работната сила в световен мащаб - изтъкна Пламен Димитров в своето заключително слово.

Тази Препоръка е уникален инструмент. Първото нещо, което ще бъде разработено от Международната организация на труда е да предостави насоки за държавите членки относно начините за разбиране, планиране и извършване на ПРЕХОД от неформална към  официална икономика. Тази Препоръка е ИНСТРУМЕНТ, който да се използва от страните, на първо място от работниците в неформалната икономика, за да търсят своите права. Препоръката ще се използва също така от министерства и държавни ведомства, от общности,  местни общини, синдикати и работодателски организации, както и от международни организации. Целта е да се постигне ВКЛЮЧВАНЕТО на работниците и техните семейства, които са в неформалната икономика. За да се промени и да се направи видим животът и работата на стотици милиони работници, на които до този момент е било отказвано включване в трудовото законодателство, признаването на тяхната работа, на техните права, доходи, социална сигурност, И ПРЕДИ ВСИЧКО – на тяхното ДОСТОЙНСТВО.

Целта на прехода от неформална към формална икономика е:

  • Да се повиши благосъстоянието на работниците, както и да се намали дефицитът на достоен труд;
  • Да се намали нелоялната конкуренция между предприятията;
  • Да се защитят и разширят публичните приходи, за да се изградят национални системи за социална защита.

Тя ще се прилага ПОВСЕМЕСТНО при разширяването и прилагането на правата на работниците и социалната защита за ВСИЧКИ в неформалната икономика. И все пак, тя ще бъде НАЙ-ПОЛЕЗНА, когато нейните насоки се прилагат в развиващите се страни, където сивата икономика формира такава голяма част от икономиката като цяло.

Препоръката се основава на изискването за осигуряване на достоен труд за всички.

Обхватът ясно идентифицира УЧАСТНИЦИТЕ в неформалната икономика, работниците и стопанските единици. Обхватът се отнася за ВСИЧКИ работещи в неформалната икономика – работещите за собствена сметка, неформалните работници, работещи за официални предприятия надолу по веригата на доставки, работещите при непризнати или нерегламентирани трудови правоотношения, както и дребните селскостопански производители, домашните и надомните работници. Това обхваща работещите във всички сектори - обществени и частни, и във всички сфери, обществени и частни. 

По-голямата част от работниците, които работят в неформалната икономика не правят това по свой избор. По-скоро, за повечето, това е стратегия за оцеляване, към която са прибегнели, защото в официалната икономика няма достатъчно достойни работни места.

Обхватът свързва тези участници с местата им на работа, включително в глобалните вериги за доставки и на всички подизпълнителски нива. Моделът на глобалната верига за доставки съсредоточава по-голямата част от печалбата в горната част на веригата. Междувременно растящата пропаст в дефицита на достоен труд се натрупва на дъното. По този начин микро и малките стопански единици, включително и тези в неформалната икономика, са несправедливо притискани и са на ръба на оцеляването.

Бързият растеж при веригите на доставка може да бъде заплаха за официалната работа, тъй като подизпълнителските връзки са многобройни и сложни. Ние трябва да гарантираме, че неформалната заетост не е инкорпорирана/ включена в свързаните производствени процеси.

Едно справедливо преразпределение на добавената стойност по веригата на доставки, е най-добрият начин да се отвори фискално пространство за хората в неформалната икономика, за признаване на трудовото правоотношение и за разширяване покритието на трудовата и социалната защита.

Специалните стимули и запазените квоти в обществените поръчки за микро и малки стопански субекти, за каквито тази Препоръка съветва, ще направят прехода към официалната икономика по-устойчив.

С по-лоялна конкуренция, движещите фактори на макроикономическата политика могат по-ефективно да генерират достойни работни места в официалната икономика.

Отправната точка в дадена страна трябва да е ангажирането на участниците в неформалната икономика, представянето на цялостната картина, с нейните недостатъци и пропуски, като след това се дефинира и разгледа цялостната правна рамка и нейните пропуски, и се разработи съответен икономически и социален микс от политики.

Гласът на работещите в неформалната икономика трябва да бъде чут чрез процесите на социалния диалог. Ние започваме да разграничаваме различните участници в неформалната икономика. За работниците на заплата, колективното договаряне с техните работодатели или контрактори е от основно значение. За работниците, които не получават  заплати, колективното договаряне със съответните местни, щатски/ окръжни и национални правителствени органи, с други лица, вземащи решения, с купувачи и изпълнители е в основата на признаването и диалога за промяна. Трипартизмът е основният принцип, който да гарантира, че това е наистина  е представително и приобщаващо.

Препоръката представя елементите, на които трябва да бъде обърнато внимание, за да се дефинира една интегрирана политическа рамка и които да са подходящи за структурното преобразуване на икономиката. Тези елементи гарантират съгласуваността на икономическите, социалните и екологичните политики, включително тези, свързани с макроикономиката и данъчното облагане, развитието, премахването на бедността, индустриализацията, заетостта, пазара на труда, социалната защита, образованието и други социални политики, с цел да се създадат официални работни места.

Препоръката признава значението на интеграцията на тези елементи в рамките на националните планове за развитие и координация на различни равнища на управление, от националните до регионалните, местните и общинските власти. Много от регламентите и програмите за местно самоуправление са НАЙ-ПОДХОДЯЩИ за улесняване и осигуряване на капацитет за прехода.

Насърчавайки стратегии за развитие, Препоръката признава значението на достъпа до обществени пространства и природни ресурси за препитание, като например за горски берачи, събирачи на сол, рибари.

Направена е връзка между правата на собственост и сигурността на доходите. Специално се признава необходимостта от осигуряване на съществуващите средства за препитание през прехода, така че работещите бедни да не загубят достъпа до работните си места или доходите си, когато политиките за преход се прилагат на практика.

Комплектът международни правни инструменти, трудови стандарти и национални закони предоставя правната рамка. Има много пропуски в прилагането в спазването и изпълнението им, без значение от страната или нивото на икономическо развитие. Една ефективна правна рамка, ефективни механизми за прилагане и особено инспекцията по труда са от решаващо значение.

Трябва да гарантираме, че мерките за обществени поръчки подкрепят активно формализирането на неформалната икономика и не допринасят за корупция, или неформални икономически дейности.

Препоръката очертава баланс от стимули и мерки за изпълнение, за да управлява преходът от неформална към официална икономика.

Препоръката признава, че основните принципи и права в областта на труда са за всички работници, независимо от формата на работа, в която са ангажирани. Свободата на сдружаване, на колективно договаряне, както и други приложими стандарти за безопасност и здраве на работното място са признати и изискват незабавно действие.

Разширяването на социалната сигурност, социалната закрила и социалното осигуряване са основните въпроси, разгледани в Препоръката, които ще променят живота на милиони работници и техните семейства.

Това означава, че разширяването на социалната защита в съответствие с препоръка 202 на МОТ, включва създаването на минимални прагове на социална защита там, където те не съществуват. Предоставянето на платен отпуск по майчинство за жените и достъпът до грижи за децата е особено важно постепенно да бъде постигнато.

Препоръката алармира всички ни, че трябва да се занимаем с тези, които са най-уязвими по отношение на сериозен дефицит на достоен труд, по-специално жените, младите хора, мигрантите, възрастните, местните общности и племенните народи, хората с ХИВ или СПИН, хората с увреждания, домашните работници и дребните традиционни земеделци. Насилието, основаващо се на пола, също изисква специални действия.

Работниците мигранти са изправени пред уникални пречки при осигуряването на официална заетост и достойни условия на труд, движейки се от неформалната икономика в една страна към неформалната икономика в друга. Правителствата трябва да осигурят пълната гама от трудови права за мигрантите и да преориентират програмите за правоприлагане, за да се улесни преходът към официалната  икономика.

Подобряването на сигурността на доходите на работещите в неформалната икономика е основна цел на настоящата Препоръка. Въвеждането и увеличаването на минималните заплати в много страни е способствало за измъкването на работниците от условията на бедност и подкрепя прехода към формална икономика. Минималната заплата "за издръжка” е ясно призната в Конституцията на МОТ, Филаделфийската декларация и се посочва отново в Декларацията на МОТ за социалната справедливост.

Препоръката предвижда насоки за всички държави, така че да разширят минималната заплата до всички работещи в неформалната икономика, с която те да могат да живеят достойно.

Препоръката изисква последващи действия и отвъд национално ниво. Ние сме щастливи да отбележим, че изпълнението на Препоръката ще бъде докладвано на Управителния съвет на МОТ в Общи проучвания, съгласно Конституцията на МОТ. Държавите членки, социалните партньори и самата МОТ ще докладват за напредъка, както тук, така и на 4-годишните регионални конференции на МОТ. МОТ ще си партнира със съответните други международни организации и агенции на ООН за насърчаване и използване на тази Препоръка.

Г-н председател, ние сме горди, че работниците по света сега могат да ползват този нов инструмент като социални партньори с правителствата, за да приложат тази важна Препоръка.