Не на използването на детския труд – да на качественото образование!

През 2002 г. Международната организация на труда (МОТ) обяви 12 юни за Световен ден за борба срещу детския труд. Статистиката показва, че над 215 милиона деца по света са принудени да работят, а 40% от безработните са млади хора. Трудът и експлоатацията в детските години води до сериозни поражения върху здравето и благосъстоянието на децата, които не завършват образованието си и след време попадат в графата безработни и социално слаби. Детският труд поставя началото на порочния кръг от безработица, неравенство и дискриминация. Образованието е ключът към промяната.

Около 20 до 30 на сто от децата в страните където наемните работници получават ниски доходи завършат своето образование още на 15-годишна възраст и трябва да отидат на пазара на труда – се казва в нов доклад на МОТ. В него въз основа на изследване в 12 страни, се разглеждат кариерите на бивши работещи деца и преждевременно напуснали училище.

Основните заключения на доклада са, че:

Използването на детския труд обикновено води до по-ниска степен на образование, на работещите деца, а по-късно в живота, те заемат работни места, които не отговарят на основните критерии за достоен труд;

Ранно напусналите училище са по-малко склонни да се задържат  стабилно на работни места и за тях е по-голям риска да останат извън сферата на труда като цяло;

В много страни е висок и делът на 15-17 годишните които са на работни места, класифицирани като опасни. Вероятно повечето от тях са напуснали преждевременно училище, преди да достигнат законната минимална възраст за заетост.

В доклада се препоръчва ранни интервенции в борбата срещу ползването на детския труд, както и мерки за улесняване на прехода от училище към прилични възможности за работа на младите хора.

Особено внимание следва да се обърне на 47,5 милиона млади хора на възраст 15-17, които работят опасен труд, както и на уязвимостта на момичетата и младите жени в тази връзка. Националните политики трябва да бъдат насочени към премахване използването на децата и младите хора на опасни работни места и, разбира се обособяването на безопасни такива.

Последната оценка на МОТ е, че трудът на 168 милиона деца в света се използва, а 120 милиона от тях са били на възраст от 5 до 14.

Не на използването на детския труд – да на качественото образование! Това е основният девиз и въглас, както в доклада на МОТ, така и в акциите, които се провеждат днес в много страни по света, във връзка със Световния ден.

Република България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.