Решение на Европейския Комитет за Социални права–ЕКСП, относно правото на стачка в България 4-12-200

В КНСБ е получено съобщение относно решението на Европейският комитет за социални права /ЕКСП/ по колективната жалба от №32/2005 г. на КНСБ, КТ “Подкрепа” и Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/, подадена до Съвета на Европа срещу България. Жалбоподателите искаха намесата на Съвета на Европа с оглед забраната, съдържаща се в...

В КНСБ е получено съобщение относно решението на Европейският комитет за социални права /ЕКСП/ по колективната жалба от №32/2005 г. на КНСБ, КТ “Подкрепа” и Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/, подадена до Съвета на Европа срещу България. Жалбоподателите искаха намесата на Съвета на Европа с оглед забраната, съдържаща се в Закона за уреждане на колективните трудови спорове и закона за държавния служител за ефективни стачни действия в секторите здравеопазване, енергетика, телекомуникации и държавни служители, както и за частичната забрана за стачка в железопътния сектор, съдържаща се в Закона за железопътния транспорт.
Европейския Комитет за Социални права – ЕКСП, се е занимал с различните аспекти на правото на стачка в България, и решението му е оповестено и е изцяло е в полза на позиция на жалбоподателите. Всички представени нарушения на член 6,§4 от Европейската социалната харта(ревизирана) относно правото на стачка са потвърдени от ЕКСП.
Комитетът единодушно заключи:
1.Че общата забрана за правото на стачка в секторите здравеопазване, енергетика и телекомуникации (параграф 16 /4/ от Закона за уреждане на колективните трудови спорове) представлява нарушение на член 6§4 от Европейската социална харта( ревизирана);
2.Че ограничението на правото на стачка в железопътния сектор съгласно параграф 51 от RTA /Закон за железопътния транспорт/ излиза извън рамките на разрешеното в член G и следователно съставлява нарушение на чл. 6§4 от Ревизираната Харта;
3.Че правото на държавните служители да участват само в символични действия, които законът окачествява като стачка и забраната колективно да преустановяват работа (параграф 47 от Закона за държавния служител) представлява нарушение на 6§4 от Ревизираната Харта.
Най-вероятно българското правителство ще представи на следващата среща на Съвета на Министрите (10 - 11 май 2007) какво възнамерява да предприеме срещу тези нарушения. Междувременно решението на ЕКСП остава в сила и действа в публичната сфера.
Всички документи по случая може да намерите на английски и френски съответно в следните уеб-линкове:
http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/4_collective_complaints/list_of_complaints?MeritsRC32_en
http://www.coe.int/t/f/droits_del%27homme/cse/4_r%E9clamations_collectives/liste_desr%E9clamations?MeritsRC32_fr.pdf