МОСВ и КНСБ подкрепят визията на ЕС за спешни мерки за ограничаване на глобалното затопляне

  • 01

На 04 юни 2015 г. се проведе среща на представители на ръководството на КНСБ с Министерството на околната среда и водите.Участие в срещата взеха министърът на МОСВ Ивелина Василева, вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, Константин Пашев – ръководител на международен отдел на КНСБ и експерти.

Поводът за проведената среща бе призивът на генералния секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП – Шарън Бъроу във връзка  предстоящата конференция на ООН по климата, която ще се проведе в Париж през декември 2015 год. На нея ще се открои визията на Европейския съюз за прозрачно, динамично и правно обвързващо споразумение на Обединените нации по изменението на климата, с което светът да поеме по пътя към предотвратяване и нарастването до опасни равнища на глобално затопляне.

Министър Василева посочи, че България, като държава-членка следва общата политика на ЕС и подкрепя насърчаването с новото споразумение на справедлив преход, който цели създаване на достойни условия на труд и качествени работни места за всички. За да допринесе за постигането на зелена икономика, Европейският съюз  си поставя амбициозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г., за нисковъглеродно развитие и за увеличаване на енергийната ефективност. Според министър Василева постигането на тези цели ще доведе до бърз растеж на зелената икономика и нови работни места.

Целта е по този начин икономиката и енергийната система на Европейския съюз да станат по-конкурентноспособни, сигурни и устойчиво развити, като е определена също и цел за постигане до 2030 г. на поне 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници и съответно на икономии на енергия. Част от законодателната рамка за периода след 2020 г. ще се формира от преразглеждането на Системата на ЕС за търговия с емисии.