Среща на Ръководството на КНСБ с д-р Хасан Адемов - Сряда, 4-4-2007

Днес, 4 април 2007 г., председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, се срещна в сградата на Народното събрание с председателя на Парламентарната комисия по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов. На срещата бяха обсъдени изключително важните въпроси, възникващи при регулирането на трудовоправните отношения в новите икономически и социални условия....

Днес, 4 април 2007 г., председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, се срещна в сградата на Народното събрание с председателя на Парламентарната комисия по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов. На срещата бяха обсъдени изключително важните въпроси, възникващи при регулирането на трудовоправните отношения в новите икономически и социални условия. България вече от 3 месеца е член на ЕС. За съжаление, констатират от КНСБ, съществуващите правни норми не отговарят на новите условия в трудовия процес и в голяма степен и на европейската трудовоправна уредба. Поради това е необходимо:
І.На първо място уреждане на проблема с колективните трудови спорове. Вече от години КНСБ предлага пред различните компетентни институции едно окончателно и стабилно разрешение на този проблем. Сега действащият Закон за уреждане на колективните трудови спорове не отговаря на новата социална и икономическа обстановка в страната. През изминалата 2006 г. отново бе поета инициативата за нов закон уреждащ тази материя, имаше дори и законодателна инициатива в тази насока. КНСБ от своя страна инициира в съответните работни комисии към МТСП дискусия с предложения за изработването на нов законопроект в тази област. Предложението на синдиката се базира на следните основни принципи:
- Право на стачка в защита на колективните социални и икономически интереси на работниците/служителите;
- Разширяване и утвърждаване на мирните способи за решаване на колективните трудови спорове;
- Гарантиране на правото на стачка за всички работници и служители, независимо от сферата им на работа;
- Регламентиране на национални и отраслови/браншови стачни действия.
- Издигане статута на Националния институт за помирение и арбитраж и разширяване на неговата дейност с уреждане на индивидуални трудови спорове и регистрация, мониторинг и контрол на колективните трудови договори в страната, а защо не и трансформация в Институт по труда, който да се занимава и с други проблеми, например по обработка на информация относно колективното трудово договаряне в страната.
ІІ.На второ място стои проблемът за създаване на трудови съдилища в Република България. Отдавна КНСБ посочи, че настоящият процедурен ред за решаване на трудови спорове е:
1.Бавен,лишен от възможност страните да се помирят в съдебна или досъдебна фаза; лишен от присъствие на съдебни заседатели излъчени от представителните работнически и работодателски организации; съпроводен с понякога противоречива съдебна практика при решаването на споровете.
Всичко това даде основание съвсем наскоро Икономическия и социален съвет да обсъди и приеме с консенсус становище по въвеждане на нови правни механизми за ускорено и облекчено разглеждане и решаване на индивидуалните трудови спорове.
ІІІ. На трето, но не на последно място, стои въпросът от първостепенно значение за криминализирането на деянията насочени срещу трудови права и правото на сдружаване в синдикални организации и упражняването на синдикални права, както това е направено в НК за правото на сдружаване в партии.
В тази посока отдавна КНСБ е изготвила конкретни предложения и се надява, че най-сетне те ще намерят място в законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Изключително важен е и проблемът, засягащ работещите в държавната администрация, и по точно категорията “държавни служители”. Касае се за едно тяхно право, гарантирано както от нашето законодателство, така и от европейските и международни правни норми, правото на колективно трудово договаряне. За съжаление, Законът за държавния служител не урежда това право за държавните служители и техните синдикални организации..
КНСБ настоява:
1.Да бъде изменен и допълнен Закона за държавния служител с текст изрично уреждащ правото на държавните служители и техните синдикални организации да сключват колективни трудови договори.
2.В Заключителните разпоредби на Кодекса на труда да бъде изрично указано че Глава четвърта от КТ се прилага и спрямо държавните служители, работещи по служебно правоотношение.
Председателят на Парламентарната комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че ще инициира среща между синдикатите и съответни министри по въпроса за създаването на трудови съдилища.