ВАС не поставя под съмнение целесъобразността на постановлението за МРЗ

По повод публикациите в Средства за масова информация за решение на ВАС, с което е отменено ПМС №419 от 17. 12. 2014год. (ДВ бр. 105 от 2014год.) КНСБ обръща внимание, че:

1-во решението на съда почива само на формално основание – неспазена процедура за обсъждане на проекта на постановление в НСТС. Видно е от решението и проекта на постановлението, че е бил обсъждан в комисията по доходите в НСТС. Т.е. съдът не поставя под съмнение целесъобразността на постановлението, както по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2015 год. в размер на 360 лв., така и по отношение на размера на МРЗ от 1 юли 2015 год. – 380 лв, включително и относно минималните часови ставки при 8 часов работен ден и 5 дневна работна седмица.

2-ро въпросното решение на ВАС по никакъв начин не променя извършените вече разплащания за страната от 1 януари 2015 год. до момента на влизането му в сила.

Очакваме МС незабавно да предприеме действия чрез, които съдържанието на постановлението (под друг номер/дата) да бъде внесено за обсъдждане в НСТС, след което да бъде обсъдено и прието отново от МС, този път при спазена процедура по чл. 3 и следващите от КТ. Според нас това действие трябва да приключи до края на месец май 2015 год., за да не се поставя под съмнение – МРЗ в размер на 360 лв. за месеците май и юни, както и в размер от 380 лв. за периода след 1 юли 2015 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв. и на минималната асова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на работното

време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. (2) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. (3) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за пълен работен месец.

СТР.38 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 105

Преходни и заключителни разпоредби

  • 1.Необходимите средства за изпълнението на постановлението се осигуряват в рамките на предвидените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
  • 2.В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 от 2014 г.) думите „е 340 лв.“ се заменят с „от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.“.
  • 3.До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,20 лв. часова работна заплата.
  • 4.Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

 

За министър-председател:

Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет:

Веселин Даков

Кодексът на труда предвижда задължителни консултации в рамките на НСТС, което според ВАС е част от процедурата по създаване на съответния нормативен документ. Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета. ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната. В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г.