Облагане с данък социалните придобивки - Понеделник, 3-5-2007

Преди месеци, при обсъждане на данъчните промени за 2007 г. Конфедерацията се противопостави на заложената идея за различно третиране на социалните придобивки в зависимост от формата на пряко предоставяне – в пари и в натура. Още тогава бе ясно, че благодарение на тази мярка в бюджета е разчетен приход 70 млн.лв. – от директни нови удръжки върху регулярните и видими доходи на наемния труд. ...

През последния месец в КНСБ постъпиха негативни позиции на отраслови и браншови структури, както и протестни писма на синдикални организации в предприятия относно данъчното третиране на предоставяните социални придобивки през 2007 г. Остро се възразява срещу освобождаване на предприятието от корпоративен данък върху социалните разходи, изплащани в пари и в замяна - удържане на данък върху общия месечен доход (заплата плюс социални придобивки) на работниците и служителите. Привеждат се аргументи и факти за сериозно данъчно изземване (средно 22 на сто) от получателите – физически лица и намаление на определените по реда на чл. 293 и 294 от Кодекса на труда средства за корпоративна социална политика. Вече е налице напрежение в колективите от добивната промишленост, енергетиката, железниците и много други браншове.
Ръководството на КНСБ споделя тревогите на синдикалните организации и подкрепя техните искания да се възстанови данъчната политика спрямо социалните разходи от предходните години. Преди месеци, при обсъждане на данъчните промени за 2007 г. Конфедерацията се противопостави на заложената идея за различно третиране на социалните придобивки в зависимост от формата на пряко предоставяне – в пари и в натура. Още тогава бе ясно, че благодарение на тази мярка в бюджета е разчетен приход 70 млн.лв. – от директни нови удръжки върху регулярните и видими доходи на наемния труд.
Конфедерацията на независимите синдикати в България е за това да се стимулира предприятието, когато задоволява определени жизнени потребности на своите работници при гаранции за целевото предназначение на социалната придобивка. За всички е ясно, че предоставянето пряко (постоянно или периодично) в пари си остава класическа форма, еднакво достъпна и приложима за всички предприятия и работещи. Колективното потребление на подобни облаги (столово хранене, почивни бази, обекти за физкултура и спорт) е по скоро екзотика в малките и средни предприятия и все по-рядко присъствува дори в големите работнически колективи. Най-разпространената и атрактивна социална придобивка - поевтиняване на храненето чрез ваучери за храна е вече практически недостъпна поради изчерпване на лимита за операторите с ваучери. Или, алтернативите за предоставяне в натура са силно ограничени, а някои от възможните направления на социалните разходи е невъзможно да се предоставят в натура на всички наети лица. Това ще доведе до нееднакво третиране на персонала – за една част ползване в натура, за останалите предоставяне в пари, респективно на намалена стойност за същата придобивка. Миналият опит учи, че подобна ситуация принуждава да се изобретяват придобивки в натура, които заменят традиционните полезни и договорени социални облаги.
Апелираме поставеният проблем да се обсъди спешно и да се предложат промени в чл.205 от ЗКПО, като се възстанови облагането на социалните разходи с корпоративен данък независимо от формата на предоставяне. В противен случай КНСБ ще е принудена да подкрепи справедливите протести на своите членове с всички разрешени от закона средства.