КНСБ: Безопасните и здравословни условия на труд винаги трябва да са от първостепенна значимост

Ръководството на КНСБ изразява своето съжаление, заради случилото се вчера в завод „Миджур”, гр. Горни Лом. За КНСБ е недопустимо в предприятие, функциониращо на територията на страна от Европейския съюз, да се работи с остаряла материално-техническа база, техниката на производство да е допотопна, както и да липсват инструкции и правила за производствения процес. КНСБ смята, че контролните органи са изпълнили своя законов ангажимент да направят предписания, но вероятно мениджмънтът на предприятието не ги е изпълнил в законово определения срок.


Ръководството на КНСБ многократно е заявявало, че безопасните и здравословни условия на труд трябва да са от първостепенна значимост. Само за последните 15 години на работните си места загинаха около 2000 български работници и служители, а всяка година близо 100 души така и никога не се завръщат от работа поради тази причина.
КНСБ обръща внимание, че трагичният случай в завод „Миджур”, гр. Горни Лом не бива да бъде единственият повод за насочване на общественото внимание и вниманието на институциите към безопасността и здравето при работа. За КНСБ те трябва да са постоянна грижа, като се спазват нормите на законодателството в тази сфера. Показателен е фактът, че липсата на синдикална структура и Комитет или Група по условия на труд в завод „Миджур” допълнително е допринесла за неясните регламенти и неналичие на инструкции за техническа безопасност.
С оглед на случилото се КНСБ смята, че е крайно време и е крайно наложително след изборите да се проведе Национална кампания – преглед на здравословните и безопасни условия на труд в опасните и тежки производства, в която да участват съвместно представители на МТСП, ИА „ГИТ” и социалните партньори.