Декларация на социалните партньори относно законопроекта за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.

Във връзка с представените законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите декларират следните общи позиции:

  1. Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета... 

ДО
Г-Н ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Законопроект за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с представените законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите декларират следните общи позиции:

  1. Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета. Същевременно,радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събраниеслед провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.
  2. Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис“ на следващото правителство и на следващия парламент.
  3. Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг.Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и преизпълнението на разходната част.
  4. Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в Еврозоната.
  5. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на УС на Българската народна банка,е допустимо ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.

Тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки. Такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.

С УВАЖЕНИЕ,

От името на:
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда „Подкрепа“ 

Васил Велев,
Председател на Асоциацията на индустриалния капитал