Разработката за индустриализацията на КНСБ и работодателските организации – вече с ясна структура

Изпълнителният комитет на КНСБ одобри структурата на съвместната разработка на КНСБ и представителните работодателски организации за възраждането на индустрията в България. Целта на проекта е социалните партньори да изработят политики и инструменти, които да бъдат представени на правителството и парламента.

В разработката ще бъдат разгледани основните мотиви за спешни действия в тази насока и ще бъдат формулирани основните икономически и социални индикатори за успех при реализация на политиката за възраждане на индустрията.

В документа се предвижда анализ на основни документи на институциите на ЕС, на международни бизнес организации, както и на Плана за действие за реиндустриализация изготвен от Министерство на икономиката и енергетиката. Участниците в проекта ще извършат сравнително проучване на моделите за добри практики за възстановяване на индустрията. След това те ще представят предложенията си за национални политики и мерки за развитие на индустрията, в т.ч. инвестиции в приоритетни сектори, улеснен достъп до финансиране, технологично развитие и иновации, ресурсна ефективност и устойчивост, развитие на човешкия капитал, индустриално технологично интегриране по линията на продуктово, технологично и суровинно свързани звена, както и стимулиране на изграждането на вериги от предприятия, добиващи суровини, и български предприятия от преработващата промишленост.

В разработката ще бъдат включени още предложения за намиране на нови пазари или възстановяване на стари такива. Особено внимание участниците в проекта ще обърнат на социалните аспекти на възраждането на индустрията – ръст на заетостта и доходите, развитие на индустриалните отношения, както и на разпределянето на отговорностите между държавата, бизнеса и синдикатите.

Предвижда се реализацията на проекта да се осъществи на две нива – основна разработка по темата и секторни разработки, които ще бъдат включени към един общ документ за възстановяването на индустрията в България.

Участие в разработката ще вземат още индустриалните федерации на КНСБ и браншовите камари на представителните работодателски организации от секторите металургия, машиностроене, електроника, химия, добивна промишленост, лека промишленост, енергетика, хранително-вкусова промишленост, дървообработваща промишленост и федерации, свързани с развитието на индустрията – строителство, селско стопанство. В разработката ще бъдат включени също представители на академичните среди – УНСС, Институт за икономически изследвания при БАН, Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски”, както и международни експерти от Европейската федерация на индустриалните работници (IndustriAll-Europe) и от Европейския профсъюзен институт (ETUI).