Здравеопазването на фокус

В становище, Федерация на синдикатите в здравеопазването настоява за:
1.    Преструктурирането на лечебни заведения за болнична помощ да става на базата на анализа за потребността за здравните услуги на всяка община, от наличието на медицинските специалисти. Това да става след задължителни консултации с местната власт, социалните партньори и предварително приети програми за пренасочване, преквалификация и компенсации на освободения персонал.
2.    Приемане на шест месечен гратисен период за сключване договори с лечебните заведения за болнична помощ.
3.    Деблокиране на общините минимум 350 млн. лв. от резерва на НЗОК в БНБ и утвърждаване на делегираните бюджети на болниците минимум на тези от 2009 год.
С Т А Н О В И Щ Е

на
Изпълнителния съвет на
Федерация на синдикатите в здравеопазването-КНСБ


    ОТНОСНО: Сключване на договори на лечебните заведения за болнична помощ с РЗОК за 2010 год.

    Изпълнителният съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването-КНСБ,след като анализира информацията от регионите за процеса на сключване на договори между РЗОК и лечебните заведения за болнична помощ  констатира:
1.    Проблемите на общинските болници в малките населени места са предимно от липсата на втори специалист и поради това или не се сключват договори или броя на договорите за клинични пътеки са значително по-малко в сравнение с 2009 год. Това ще  доведе до намаляване на приходите на 159 болници и реална опасност от закриването им в близко бъдеще.
2.    Намалението на средствата за болнична помощ с 31,2 % за 2010 год. спрямо 2009 год. води до намаляване на делегираните бюджети на болниците за първото тримесечие на 2010 год. Болничният мениджмънт е поставен пред трудната задача  да трупа нови дългове или да не заплаща на персонала.
Не е ясно, кога и как ще бъдат изплатени медицинските дейности надхвърлящи определените средства. По този начин ще се формират листи на чакащи или извършените дейности ще бъдат за сметка на работещите.
3.    Въпреки обещанията на управляващите, че от 2010 год. ще бъдат въведени нови клинични пътеки за долекуване и продължително лечение се оказа, че не са предвидени средства за финансирането им. Това пречи на преструктурирането на част от болниците за активно лечение в такива за долекуване и продължително лечение.
4.    Дава се възможност на ДКЦ и МЦ да разкриват до 10 легла за активно наблюдение на пациенти до 48 часа, но няма кой да ги финансира.

    В момента се извършва реформа под натиска от липсата на достатъчно средства, без ясна финансова и социална оценка за последиците. Нереално е твърдението, че закритите болници ще се превърнат в структури на извънболничната помощ, тъй като сроковете за сключване на договори са до 15.02.2010 год., а регистрацията на ново дружество изисква минимум два до три месеца, още повече, че средствата за СИМП за 2010 год. са 800 000 хил. лв.по-малко спрямо 2009 год. Няма ясна визия колко от работещите в тези болници ще загубят работните си места, каки с какво средства ще им бъдат изплатени обезщетенията за съкращение и има ли възможности за пренасочването им.
    Изразяваме становището си, че по начина, по който се извършва реформата в болничното здравеопазване няма да доведе до подобряване на достъпа на населението до качествени здравни услуги. Той ще  бъде затруднен и големи групи население, предимно с ниски доходи, ще бъде лишено от болнично лечение.


    Ние настояваме за:
1.    Преструктурирането на лечебни заведения за болнична помощ да става на базата на анализа за потребността за здравните услуги на всяка община, от наличието на медицинските специалисти. Това да става след задължителни консултации с местната власт, социалните партньори и предварително приети програми за пренасочване, преквалификация и компенсации на освободения персонал.
2.    Приемане на шест месечен гратисен период за сключване договори с лечебните заведения за болнична помощ.
3.    Деблокиране на общините минимум 350 млн. лв. от резерва на НЗОК в БНБ и утвърждаване на делегираните бюджети на болниците минимум на тези от 2009 год.

    Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ заявява желание и готовност за ползотворно сътрудничество в името на създаване на гаранция за справедливо, достъпно и качествено здравно обслужване.
    В случай, че не бъдем чути и решения се вземат без дебат и зачитане становищата ни ще предприемем всички предвидени в закона действия за защита интересите на работещите в здравеопазването.