Законопроекта за ИД на Закона за политическите партии

На заседанието проведено през месец декември членовете на ЕК „Генерация 21” обсъдиха Законопроекта за ИД на закона за политическите партии. В Народно събрание бяха внесени последователно и приети на първо четене на 15.10.2008г. два законопроекта за изм. и доп. на закона за политическите партии, първият на Ангел Найденов и група народни представители, условно наричан по-нататък „на БСП”, и втори на Марина Дикова и гр.н.пр., условно наричан „на НДСВ”. От тях бе съставен общ законопроект, който през миналата седмица влезе в Зала за второ гласуване. Настоящето становище е по идеята и текстовете на двата приети законопроекта с предложения за промени в ЗПП.
Общото между двата законопроекта е идеята за установяване, чрез законова регламентация, на идеята за по-прозрачно и ясно финансиране на дейността на политическите партии, както и съществени изменения на режима на тяхната регистрация, функциониране и достъп до участие в избори, с цел повишаване ефикасността на политическата система, вкл. чрез редуциране броя на политическите субекти. Предлага се създаването на публичен регистър на политическите партии, чрез въвеждане задължения на всяка партия да го създаде за себе си, като на вписване подлежат определени, изчерпателно изброени обстоятелства.
Като цяло замисълът на двата законопроекта се оценява положително. Предложенията за промени са направени на база на законопроекта на БСП.
Предложения:
1. Да бъде създаден нов чл. 17а „Политическата партия представя в Софийския градски съд протоколите от проведените заседания на националните й ръководните органи съгласно устава на партията, в срок от един месец след провеждането им.”
2. Да бъде създаден нов чл. 20а „Политическа партия може да участва в избори за Народно събрание, Европейски парламент и Президент, ако има създадени и регистрирани местни(регионални) структури на територията най-малко на 1/2 от общините в страната”
3. В чл. 23, ал. 1, т.3 да бъде  допълнена: „дарения и завещания от физически лица в размер до 5 000 лв.”
4. В чл. 23, ал. 1, т.4 да бъде  допълнена: „дарения от юридически лица до 50000 лв.”
5. В чл. 27, ал. 1, цифрата „2” се заменя с „четири”
6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
- досегашния текст остава като ал.1
- създава се ал.2: Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват движимото и недвижимото имущество, заедно със сключените договори за наем и съвместна дейност.
7. създава се ал.3 на чл.29: „Създава се Централен регистър на политическите партии към Сметната палата, в който се вписват данните от регистрите на партиите, и следи служебно за тяхната достоверност. При установяване на неверни данни, на партията се налага глоба, в размер на 20% от бюджетната субсидия, а за партиите, които не ползват такава, в размер на 20000лв. При невнасяне на сумата в тримесечен срок, но не по-късно от датата на следващите избори, или повторно нарушение партията се заличава по реда на чл.40.”
8. В чл.40 се добавя нова т.4 – „повторно нарушение при вписване на данни в Централния регистър на политическите партии или невнасяне на наложена по този ред глоба от Сметната палата.”