Споразумение между национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите

Водени от поетите ангажименти в Пакта за икономическо и социално развитие на Република България до 2009 г. за нарастване на доходите и за подобряване на жизнения стандарт и за догонващо развитие спрямо ЕС-25 Националнопредставителните организации на работодателите:

Асоциацията на индустриалния капитал в България
Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българският съюз на частните предприемачи “Възраждане”
Българската търговско-промишлена палата
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Съюзът за стопанска инициатива

И националнопредставителните организации на работниците и служителите:

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Конфедерацията на труда “Подкрепа”

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


1.Във връзка с въвеждането на пропорционален (плосък) 10-процентен данък и повишаването на личните осигурителни вноски, призовават работодателите в България да повишат от 01.01.2008  г. работните заплати на всички работници и служители, получаващи доходи до 490лв., които ще получат намаление на нетните трудови възнаграждения след законовите удръжки, в размер, осигуряващ най-малко покриване на това намаление, като препоръчват прилагане на механизмите на колективното трудово договаряне на всички равнища.
2.Настояват министърът на труда и социалната политика да се възползва от правото си по чл. 51б, от ал.4 от Кодекса на труда и да разпростре действието на колективните трудови договори на отраслово или браншово равнище, както и конкретните договорености за покриване на загубите от въвеждането на плоския данък и от увеличената лична осигурителна вноска, когато е постъпило общо искане на всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, с изричното съгласие на всички национални представителни организации.
3.Призовават отрасловите и браншовите организации на работодателите и синдикатите и работодателите и синдикалните организации в предприятията да договорят минимални работни заплати по категории персонал, не по-ниски от минималния осигурителен доход за същите категории персонал през 2008 г.
4.Заявяват, че при предстоящото договаряне на препоръчителен индекс за повишаване на средната работна заплата през 2008 г. в реалния сектор на икономиката ще диференцират индексите с оглед да се осигури реално нарастване на разполагаемите доходи на работниците и служителите, с отчитане на ефекта от въвеждането на плоския данък.
5.Призовават МС и НС да предприемат мерки за улесняване на увеличението на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, които са ощетени от настъпилите промени в облагането на доходите от труд. Във връзка с това, настояваме за разширяване на квотата за ваучерното хранене от 100 000 на 300 000 работници и служители, като стремежът в перспектива е пълното освобождаване от ограничения в покритието му.

гр. София
07.12.2007 г.