Национално споразумение за нарастване на доходите

І. В изпълнение на постигнатите договорености в Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 г., раздел 10 – „Нарастване на доходите и подобряване на жизнения стандарт” и по конкретно т. 10.4. и т. 10.5., национално представителните работодателски организации и организациите на работниците и служителите се договориха за следното:
1. Националният препоръчителен индекс за увеличаване на работните заплати през 2007 г. във всички икономически дейности /по НКИД/, които не са на бюджетна издръжка се определя на 112.9. Това означава препоръчително нарастване с 12.9 % на средногодишните брутни работни заплати по съответните икономически дейности за 2007 г., спрямо 2006 г.
2. При договарянето на индекса беше отчетен сумарния ефект на предвидените четири фактора, както следва:
2.1. отчетеният от НСИ фактически средногодишен процент на нарастване на потребителските цени, /2007 сравнен 2006 г./ в пълния му размер, т.е. 7.26%.
2.2. фактическият средногодишен ръст на общата производителност на труда, измерен чрез нарастването на брутната добавена стойност на заето лице /отчетен от НСИ на 4,7%/ в размер на 75 на сто, т.е. 3,53 %.
2.3. конкурентноспособността на икономиката и конюнктурата на пазарите се отразяват с положително влияние от 1,11 %.
2.4. облекченията в данъчно осигурителните задължения са включени с положително влияние от 1,0%.
3. При намаление на общата осигурителна вноска с 3 процентни пункта от 01.10.2007 г. индексът по т. 1 на настоящото споразумение се установява на 114,9.
4. Въз основа на договорения с настоящото споразумение национален препоръчителен индекс да започнат незабавни преговори на браншово ниво и на ниво предприятие за договаряне нарастването на работните заплати на съответното равнище. Увеличението на заплатите при тези преговори може да се отклонява от националния препоръчителен индекс в зависимост от факторите по т. 10.4. от Пакта.

ІІ. Страните по настоящото споразумение, като декларират за пореден път общата си воля и решимост за борба със сивата икономика и последиците от нея се  споразумяват също:
1. При договарянето на минималните осигурителни доходи за 2008 година браншовите и отрасловите им структури да се стремят към постигане на сериозен ръст с цел изравняване или плътно приближаване до фактическите размери на началните работни заплати по икономически дейности и категории персонал.
2. Да разработят и предложат на Правителството пакет от законодателни и практически мерки и мероприятия за борба срещу сивата икономика и последствията от нея.

ІІІ. Страните заявяват общата си позиция пред Правителството и Парламента за необходимостта от сериозно намаляване през 2008 г. на данъчната тежест върху доходите от труд и изразяват готовността си за съвместна работа на експертно ниво.
Изпълнението на ангажиментите на страната за достигане на минималните нива на акцизите в ЕС не налага въвеждането на акцизни ставки значително по-високи от минималните, какъвто е случаят с акцизите върху горивата. В тази връзка социалните партньори настояват да се създаде тристранна работна група с участието на представители на Министерство на финансите и Министерство на икономиката и енергетиката за цялостен преглед на косвените данъци и предложения за тяхното оптимизиране.

ІV. Подписалите настоящото споразумение изразяват силната си тревога по повод повишението на цените на тока за промишлени нужди, последствията от което могат да бъдат твърде  негативни. В тази връзка настояват Държавната комисия за енергийно и водно регулиране публично да аргументира и обоснове утвърждаването на новите цени.


25 юли 2007 г.
Гр. София