Становище на КНСБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България смята за наложително ревизирането на държавния бюджет за 2013 г., налагащо се от очакваното намаление на годишните приходи с 293 млн. лв. и необходимостта от увеличение на разходите с 200.4 млн. лв. Намалението на приходите е в резултат на очаквания спад в постъпленията от данъци с 555 млн. лв. , в това число от ДДС с 229.2 млн. лв., от акцизи със 195 млн. лв. и от данъка върху доходите на физическите лица с около 50 млн. лв. Приемаме, с известни резерви, тези прогнози, макар те се обосновават от правителството с ревизирания ръст на БВП, намаляването на вноса и вътрешното търсене. Нищо не се споменава за необходимостта от мерки за намаляване на спада на постъпленията. Намалението се компенсира в значителна част с очакваното увеличение на неданъчните приходи с около 262 млн. лв. , в т. ч. от други неданъчни приходи със 179.2 млн. лв./ естествено, тук се налага разяснение от къде идва това увеличение/ и от доходи от собственост с 82.8 млн. лв.

Заложеното увеличение на разходите с 200.4 млн. лв. е така наречения буфер в бюджета и поради това са предвидени за увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

При тези разчети е неизбежно увеличението на дефицита с 493.4 млн. лв. – 2% от прогнозния БВП. КНСБ е съгласна с увеличаването на дефицита до неговата горна граница, разрешена от Закона, за разлика от провежданата до сега политика на изключително ниски нива на дефицита особено в условията на криза,което засили негативните и прояви!

В същото време КНСБ не приема почти пълната липса на мерки в социалната област. Извършеното по отношение на разширяване на достъпа до енергийните помощи, увеличаване на обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст и допълните средства за учениците в първи клас са мерки във вярна посока, но не са достатъчни. Смятаме, че въпреки тежката икономическа ситуация, бюджетните приходи биха могли да нараснат съществено в резултат на безкомпромисни мерки срещу сивата икономика. В този смисъл, за пореден път настояваме една от основните мерки в това отношение да бъде криминализиране деянието на работодателите, които умишлено укриват осигурителни вноски. Сърцевината на борбата срещу сивата икономика, според нас, е бързото приемане на изготвения от МФ и съгласуващ се в момента със социалните партньори „ План за действие” , съдържащ множество мерки . Особено внимание трябва да се обърне на борбата срещу данъчните измами и рязкото ограничаване на контрабандния внос с акцент по отношение на горива, алкохол и цигари.

Финансирането на предложените от нас социални мерки би могло да се подпомогне и чрез преразпределение на средствата между отделните бюджетни пера.

При всяко положение, в тази насока могат да се ползват и част от средствата от предвидения допълнителен държавен дълг в размер на 1 млрд. лв.

КНСБ предлага следния пакет от неотложни мерки в социалната област, чието финансиране да се осигури чрез ревизия на Бюджет 2013.

1. Мерки по доходите
• увеличение на минималната работна заплата от 310 лв. на 340 лв. от 1 октомври 2013 г. Не приемаме аргументите на част от бизнеса, че това увеличение ще увеличи безработицата;
• увеличаване на годишната квота на необлагаемите ваучери за работническо хранене от предвидените в актуализирания проект на бюджета 200 млн. лв. на 240 млн. лв. за 2013 г. Разпространяване на ваучерите за храна и в бюджетната сфера.;
• изплащане на добавка от 30 лв. месечно към обезщетенията за безработица с размер до 200 лв. месечно от 1 юли 2013 г. – 11.4 млн. лв.;
• заделяне на бюджетни средства, в зависимост от възможностите на бюджета, между 35 млн. лв. и 60 млн. лв. за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите с най-уязвим социален статус и ниски размери на пенсиите. ;
• увеличаване на натуралния размер, служещ за база при определяне на целевите помощи за отопление за отоплителен сезон 2013-2014 г. на 500 квтч. вместо сегашните 350 квтч. /необходимите допълнителни средства за целия отоплителен сезон са около 29 млн. лв./. Тази сума трябва да се предвиди в ревизирания бюджет, тъй като се изплаща преди отоплителния сезон.

2. Мерки по пазара на труда

Във връзка с гарантиране на балансиран пазар на труда до края на 2013г. предлагаме бюджета на НПДЗ за т.г. да бъде увеличен с 9.08 млн. лв. и разкриване на 5 240 нови работни места. Предлагаме три направления за увеличаване на средствата:
• за младежи до 29г. средствата, след вътрешното пренасочване, да бъдат увеличени допълнително с 0.7 млн. лв., гарантиращи нова заетост на 840 лица;
• за лица с ниско образование и квалификация на социално подпомагане – средствата да бъдат увеличени с 2.9 млн. лв., гарантиращи заетост на 2 100 лица;
• за хора с увреждания – средствата да бъдат увеличени с 1.1 млн. лв., които гарантират заетост на 1 200 нови лица.
• за стажуване на младежи и продължително безработни, променили квалификацията си – увеличение с 1.6 млн. лв., което осигурява заетост на 1 100 безработни лица;
• за актуализиране на средствата от НПДЗ-2013 пропорционално с увеличението на минималната работна заплата на 340 лв. – допълнително са необходими 2.78 млн. лв.

3. Мерки по отношение на някои недофинансирани системи

В сключеното Споразумение между синдикати, работодателски организации и МОМН в началото на т.г. беше договорено увеличението на Единния разходен стандарт за делегирани дейности в средното образование, финансирани от бюджета, да бъде изразходвано единствено за увеличаване на индивидуалните работни запрати. В резултат, се извърши това увеличаване на заплатите, но в 17% в училищата и в 23% от детските градини не можа да се достигне договорения размер от 8 на сто. Необходимо е да се преодолее този дискриминационен елемент и да бъде постигната равнопоставеност между всички заети в системата на средното образование. За целта настояваме необходимите 9.4 млн. лв. да бъдат предоставени целево към бюджета на МОН, като министерството да извърши разпределение по училища, детски градини и обслужващи звена.

КНСБ настоява за осигуряване на допълнителни средства в размер на 9.3 млн. лв. за покриване недостига на финансови средства за Фонд „Работна заплата” за четири структури към МЗХ, а именно – Селскостопанска академия, Българска агенция за безопасност на храните, Изпълнителна агенция по лозата и виното и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

За финансиране на дейността „Защита от вредното въздействие на водите”, осъществявана от „Напоителни системи” ЕАД са необходими допълнително 7 млн. лв. до края на настоящата година за финансиране на дейността и изплащане на работните заплати на работещите.

Необходимо е да се осигури необходимата субсидия на „Български пощи” ЕАД, дължима за извършваната от дружеството универсална пощенска услуга. Нейният размер ще се определи в близко време от КРС и по всяка вероятност ще е между 12.75 и 22.75 млн. лв., от които вече е изплатен първия транш от 2 млн. лв.

Допълнително предлагаме:
• по повод на ревизирания, както и на следващия бюджет за 2014 г. да се отчита необходимостта от държавна подкрепа, в т.ч. одържавяване на дългове или даване на държавни гаранции за тяхното покриване за НЕК ЕАД и „Холдинг БДЖ” ЕАД.
• във връзка със зачестилите трудови злополуки в мините, в т.ч. и трагичната злополука в мина „Ораново”, Симитли, създаване на нова алинея в чл. 19 от ЗДДФЛ със следния текст: „ Работодателят е длъжен своевременно да превежда застрахователните премии за лични застраховки „Живот” на работниците и служителите заявили писмено желание за удръжки от работната заплата и ползване на данъчни облекчения”. Известно ни е , че десетки хиляди застраховки „Живот” не са влезли в сила към момента поради протакане или отказ от страна на работодателите. При приемане на нашето предложение , МФ да отрази необходимите корекции в ревизирания бюджет.

КНСБ смята, че за финансиране на предложените от синдиката мерки са необходими допълнителни суми между 121 млн. лв. и 156 млн. лв. Сумите варират в зависимост от средствата, които ще се предвидят за еднократната добавка към пенсиите преди Коледа и от размера на субсидията за „Български пощи” ЕАД. Те могат да се финансират изцяло от предложените от нас мерки за повишаване на бюджетните приходи и няма да се промени бюджетния дефицит.

Допълнително КНСБ смята за наложителна актуализацията на бюджета на НЗОК с 82млн.лв.,които са в сметките и,но не могат да се ползват без решение от Парламента.Парите са от икономии от бюджет 2012-40млн. и преизпълнение от събрани здравни вноски от НАП 42млн.лв.за 2012г.Това ще даде възможност на НЗОК да финишира тази бюджетна година без дефицит и без да намалява парите за лекарства и болнична помощ.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ