Енергетиката се нуждае от спешни оздравителни мерки

КНСБ настоява за промени в Закона за обществените поръчки: улеснен достъп на повече фирми до процедурите, в т.ч. малки и средни предприятия; недопускане на фирми, нарушаващи трудовото законодателство и минималните договорени трудови стандарти; при поръчки за бързо оборотни стоки да се дава предимство на преките производители; промени в закона, недопускащи неговото заобикаляне, когато се изпълняват поръчки между свързани лица.

Сред спешните мерки, които трябва да предприеме правителството са избор на членовете на т.н „регулатори” от парламента. Осигуряване на ефективен обществен контрол върху дейността на регулаторите – обществени надзорни съвети с право на отлагателно вето върху непрозрачни и необосновани проекторешения на регулаторите.

Според Конфедерацията на независимите синдикати в България са необходими промени в Закона за защита на конкуренцията за равноправно третиране от големите търговски вериги на българските производители спрямо чуждестранните такива. Равноправно третиране спрямо входните такси, търговските отстъпки и сроковете на плащане. За бързооборотните стоки да се договаря преобладаващо присъствие на тези от български произход.
Синдиката е  за недопускане на офшорни фирми до участие в приватизация и до търгове по ЗОП, както и за увеличаване капитала на Българска банка за развитие. Приоритетно предоставяне на средства за банката по инициативата „Джереми“ за преференциално кредитиране на МСП. Създаване на преференциални кредитни линии за експортноориентираните производства. Използване на офисите на „Български пощи“ ЕАД за създаване на клонова мрежа на ББР.
Според КНСБ са необходими спешни мерки за оздравяване на енергетиката, като изготвяне на балансирана и съгласувана програма за параметрите в енергийния сектор за новия регулаторен ценови период 01.07.2013 – 01.07.2014г. Точна преценка на мястото на българските ТЕЦ, а оттам и на въгледобивните дружества в регулирания пазар (енергийния микс) и за мерките, които биха позволили тяхното излизане на свободния пазар. Необходимо е още решаване на проблема с цените на българските въглища, радикално намаляване на такса пренос за износ на ел.енергия за осигуряване натоварването на енергийните мощности и на въгледобива.
Конфедерацията е за създаване на фонд „Зелена енергия“, с оглед премахване на добавката за „зелена енергия“, за предоговаряне на условията за изкупуване на енергия от двете американски централи с оглед премахване добавката за „невъзстановяеми разходи“. Синдикалистите предлагат предоставяне на преференции за изкупуване на ток само за високоефективни когенерации за намаляване на добавката за „кафява енергия“, договаряне на дерогация по квотите за въглероден диоксид, с оглед даване на възможност за инвестиции в очистващи инсталации.
От КНСБ настояват да не се допуска фалит на „НЕК” ЕАД.
Държавата да поеме отговорността на собственик при покриване задължения на „Холдинг -  БДЖ” ЕАД .
Конфедерацията на независимите синдикати в България предлага прилагане на допустима държавна намеса за подкрепа дейността на „ВМЗ” ЕАД,Сопот, с оглед избягване на неговата несъстоятелност в случай, че не се осъществи приватизацията му.
Искането на синдиката е за изплащане на дължимата от държавата субсидия за „Български пощи” ЕАД, на основание, че дружеството извършва т.нар. универсална пощенска услуга.