В Сливен стартира работата по проекта на КНСБ „Шанс за работа – 2016“

Със заповед № РД 01 – 87 / 01.02.2016 г. на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин се даде старт на проект „Шанс за работа-2016“. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г.

Регион Бургас с нови синдикални организации

С помощта на експерти от РС – Бургас бяха изградени две синдикални организации в община Камено. На 09.12.2015 г. в отдел „Здравеопазване” в община Камено  на Учредително събрание бе  избрана г-жа Катя Колева за председател на организацията на КНСБ.  Същата ще членува във Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

Нова синдикална организация „Детско здравеопазване“ в Община Тунджа

На 5.02.2016 год. се проведе учредително събрание на новосъздадената синдикална организация „Детско здравеопазване“ при Община Тунджа. На проведеното заседание председателят на Регионалния съвет – гр. Ямбол Илияна Димитрова и експерт-юристът Ивелин Иванов приветстваха членовете и ги запознаха с многобройните възможности, които дава КНСБ, като електронната платформа „Е-синдикат“, Защита на синдикалните права на членовете, безплатните правни консултации, НВСК, КТД и още много други.

KНСБ- Благоевград и СБУ- Благоевград на среща с кметовете в региона

На 01.02.2016 г. стартираха срещите с новоизбраните кметове от област Благоевград. Председателят на РС на КНСБ - Благоевград Емануил Манолов и областният координатор на СБУ за област Благоевград Бонка Ичкова посетиха общините Кресна и Струмяни, където се срещнаха с кметовете съответно на Кресна - г-н Николай Георгиев и на Струмяни - г-н Емил Илиев, с цел социален диалог и бъдещи планове относно институционализирането на общински съвети за тристранно сътрудничество.

Първи Колективен трудов договор с новата власт в община Разград

На 21.01.2016 година бе постигнато споразумение и подписан първият колективен трудов договор за 2 години между новото ръководство на Община Разград и синдикалните организации в детско и училищно здравеопазване към КНСБ и КТ „Подкрепа“. Постигнато бе увеличение на работната заплата на работещите медицински сестри в СО на Детско училищно здравеопазване (ДУЗ) към ФСЗ-КНСБ с 30 лв. – от 510 на 540 лева, а по случай Международният ден на здравния работник - 7 април, служителите ще получат бонус в размер на 150 лева.

Становище на РС на КНСБ Добрич по проекта на бюджета за 2016 г. на общината

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Бюджет 2016 не се отличава особено от подхода, които имаме в практиката си от години при съставянето  на общинския бюджет - приходна част – запазване и намаляване на приходите в зависимост от изпълнението на база предходна година  и намаляване на разходите в местните дейности и актуализации през финансовата година за закърпване на положението. Доходите на заетите през 2016 година ще бъдат на същото ниво на каквото бяха и през изминалата година. У нас няма практика по - продължително да се говори, да се обсъжда и да се предоставя  във вид достъпен за всеки средно интелигентен гражданин информация за общинския бюджет.  Обикновено всички  специалисти и експерти правят коментари и анализи на макрорамката и не се влиза в детайлите на приходите и особено на разходите.

ПРИХОДИ:

  1. Данъчни приходи – спрямо началния план на 2015 година увеличението е с 6.28% или 384 500лв., а спрямо отчета за 2015 година не е предвиден ръст на данъчните приходи – заложени са по – малко 191 485лв. или това представлява 97% спрямо отчета.
  2. Неданъчните приходи – спрямо началния план са намалени с 484 800лв., като най-значително е намалението от постъпленията от продажба на земя с 800 000лв. В останалите неданъчни приходи има намаления и увеличения, т.е. планирането е по – скоро съобразно отчета през изтеклата година.
  3. Общо местните данъчни и неданъчни приходи през 2016 година спрямо началния план 2015 година са по – малко с 100 300лв.
  4. Размерът на общата изравнителна субсидия за местни дейности от държавния бюджет е увеличена спрямо 2015 година с 10.8%, което е 317 600лв./ Изравнителната субсидия компенсира частично различията между общините по отношение постъпленията на приходите от местни данъци на глава от населението под средния размер за страната./

Извода е, че началният план на  приходната част на бюджет 2016 година е  с 552 089лв. по – малко спрямо началния план 2015 година. Собствените приходи / данъчни , неданъчни и помощи / на Общината продължават да бъдат по – малко в сравнение с трансферите от държавния бюджет. Общите приходи в общинският бюджет са 21 087 625лв., които са разпределени в разходната част на бюджета и покриват работните заплати и осигурителните вноски на заетите в местните дейности, издръжката им, чистотата на града и капиталовата програма на Общината. В този си размер местните приходи на Общината не могат да се разглеждат като източник за финансиране на местните услуги и подобряване на тяхното качества.

Наблюдава се тенденция от 2013 година за спад на местните  приходите, което затруднява функционирането на местните бюджетни дейности и очакванията на гражданите за по – големи финансови инвестиции.  КНСБ счита, че е необходимо да се търсят резерви за увеличаване на приходите посредством увеличаване на  събираемостта им и по – добро управление на приходните дирекции  в общинска администрация. Защото  събираемостта на данъчните приходи е в рамките на 75 -77% от установените ежегодни облози.  Наложително е чрез Националното сдружение на общините да се търсят и други приходоизточници за общинските бюджети – част от данъка върху доходите на физическите лица да отива пряко в бюджета на общините защото се увеличават миграционните процеси към големите градове от една страна и от друга ниските доходи и обедняването не дават възможност за повишаване размерите на данъчните ставки и размера на таксите.

РАЗХОДИ – при така съставения  бюджет се планира намаляване на разходите с 500 000лв. и  около 90% от приходите покриват работните заплати на персонала в местните дейности  и издръжката им и само 10% са за капиталова програма.

Публичните разходи, заради които реално съществуват бюджетите са нещо второстепенно при нас. Доколкото има коментари за разходи – при публичните обсъждания, в постоянните комисии на общинския съвет и в заседания на общинския съвет те обикновено произтичат от внезапно възникнал проблем или от желанието на някои граждани, НПО и съветници да доказва колко важно е финансирането на едно или друго предложение.

КНСБ счита че се налага  оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им по няколко причини:

Първо:  издръжката на местните дейности е недостатъчна от години наред и тази тенденция през 2016 година се задълбочава защото в дейност „Детски ясли и детски кухни“, „Домашен социален патронаж“, „Клубове на пенсионера“, „Устойчиви дейности и проекти“, „Др. дейности по култура“, „ Общински пазари и тържища“ средствата за издръжка са намалени. В останалите местни дейности те са на същите равнища от 2015 година и само в дейностите „Целодневни детски градини“ – увеличение с 20 000лв. при необходимост от над 200 000лв. / 504 892 лв. от такси на родителите – 42.64%/ и „Общинска администрация“  - увеличение с 50 000лв. или с 10% на база предходна година.

Второ:  увеличаване на основните работни заплати на персонала. В някои местни дейности СБРЗ ще бъде от 01.01.2016г.541.80лв. и над 60% от заетите -  индивидуалните основни месечни заплати ще бъдат в размер 420 - 450лв. Това пази мизерията и работещи  „бедни“. Ежегодният ръст на минималната работна заплата рефлектира натиск за увеличение на възнагражденията на по – квалифицирания персонал.

В преговорите договорихме  51 300лв. за увеличаване на работните заплати на квалифицирания персонал, което, е крайно недостатъчно, но е  стъпка във вярната посока. Ще продължат преговорите и през второто шестмесечие на годината в зависимост от изпълнението на приходите за увеличение на работните заплати в местните дейности.

Трето:  модернизация и ремонт сградния фонд – необходимост от ежегодно   влагане на финансов ресурс за ремонт и поддръжка. Вероятно ще бъдат използвани средства по  оперативните програми, но без финансов ресурс от бюджета проблема не може да бъде решен.

Четвърто:  недостатъчен финансов ресурс за инвестиции за подобряване на  пътна и друга инфраструктура.

Какво договорихме – ще изброя държавните и общинските дейности в които имаме договорености.

Регионалният съвет на КНСБ има основания да подкрепи бюджет 2016 година, но искаме да кажем, че е нужна промяна, необходими са реформи  и за реформи започна да се говори в публичното пространство – оптимизиране на мрежата в детското здравеопазване, тестване на делегирани бюджети в детските градини. Очакваме действия и диалог, за да се плати  по – ниска социална цена.      

Образователна кампания „Моето първо работно място“ на учениците от гр. Варна

На 26.01.2016г. във Второ СОУ “Неофит Бозвели„ гр. Варна се проведе образователна кампания „Моето първо работно място“ на учениците от 12 клас . Лектори бяха  Илия Илиев –председател на РС –КНСБ  Варна  и Анна Ковачева експерт – юрист.

Нов координатор на Общински съвет на КНСБ - гр. Несебър

На 22.01.2016 г се проведе заседание на Общински съвет на КНСБ- гр. Несебър, на което присъстваха 15 председатели от общо 26 синдикални организации на КНСБ на територията на община Несебър. В работата на заседанието взеха участие Здравко Тошков- председател на РС на КНСБ -гр. Бургас,  Слава Найденова и  Анета Лечева- експерти  в Регионален съвет на КНСБ -гр.Бургас. Мария Димитрова, досегашен координатор на Общински съвет на КНСБ - гр. Несебър бе избрана за председател на заседанието.

Социално напрежение сред работещите в ЦДГ И ОДЗ в Димитровград

Педагози и непедагогически персонал от детските заведения в Димитровград са в готовност за символични стачни действия. Това са резултатите от анкетата, която СБУ стартира миналата седмица в общината.

Поставихме началото на 2016 г. с първото обучение в Средец

На 15 януари 2016 г. бе проведено обучение на синдикалния актив от община Средец.  В него участие взеха Донка Сиврилова – общински координатор на гр. Средец, Здравко Тошков – Председател на РС на КНСБ – Бургас, Ивелина Вълчанова – експерт-юрист и Мирослава Иванова – експерт в РС – Бургас.