Какви документи трябва да ми даде работодателят при постъпване на работа?

Когато сключваш трудов договор задължително трябва да получиш:

1. Оригинален екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни;

2. Копие от уведомлението, с което работодателят е информирал Националната агенция за приходите за сключването на договора.

3. Длъжностна характеристика. Работодателят е длъжен при сключването на трудовия договор да те запознае с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа. Всички те са посочени в длъжностната характеристика. В нея са посочени функциите, задачите и изискванията към лицето, като знания и умения за конкретния вид работа. Като работник или служител ти си длъжен да изпълняваш именно онези задължения, които са разписани в длъжностната ти характеристика.

Длъжностните характеристики е много важен документ – тя има ключово значение при трудови и други спорове, свързани с длъжността, както и при трудови злополуки, установяване на имуществена отговорност, налагане на дисциплинарни наказания.

4. Запознаване с правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР) и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Работодателят не е задължен да ти даде копие от правилника, но е длъжен да те запознае с него. Във всяко предприятие, офис, фирма и др. задължително има приет от работодателя ПВТР. В него са конкретизирани правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и е уредена организацията на труда в предприятието. Работниците са длъжни да спазват правилата в ПВТР, когато те не противоречат на закона. При неспазване на правилата подлежат на дисциплинарни санкции.