Какви документи са необходими за сключване на трудов договор?

Задължително необходими документи за сключване на трудов договор са:

1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който трябва да ти върнат веднага, след като направят справка. Служителите на работодателя могат да копират документа, но само ако си съгласен с това;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън посочените, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

При постъпването си на работа трябва да представиш на работодателя трудова книжка. В нея той отбелязва момента на встъпване в длъжност. След извършване на съответните вписвания е длъжен да ти я върне.

Мога ли устно да сключа трудов договор?

Важно е да знаете, че трудовият договор задължително се сключва преди постъпването на работа. Не е допустимо да започнете работа без трудов договор и след известно време да „подпишете” с работодателя.

Трудовият договор може да бъде единствено и само в писмена форма. Законът не позволява никакви устни уговорки. В трудовия договор се вписват данните за страните. Страните по договора са работодателят и работникът или служителят.