Има ли значение дали работя по трудов, или граждански договор?

Има голямо значение какъв договор ще сключите. Със сключването на трудов договор възниква трудово правоотношение, което ти дава много повече права – имаш право на платени отпуски, установено работно време, завишено заплащане за нощен и извънреден труд, обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, а след прекратяването му – можеш да получаваш обезщетение за безработица.

Самият закон не допуска за определени дейности да се сключва граждански договор. Някои работодатели се опитват да прикриват трудови правоотношения като сключват граждански договори, но това можеш да им коства парична санкция от Инспекцията по труда.

Трудово правоотношение е налице, когато предметът на договора е постигане не на определен резултат (ушиване на дреха, поставяне на плочки и др.), а предоставяне на работна сила т.е. самото полагане на труд.

При трудовото правоотношение работникът или служителят има фиксирано работно време, определено работно място, ползва помещенията и инструментите на работодателя си и е задължен да се подчинява на неговите законни разпореждания, т.е. труд по трудово правоотношение полага един работник в цех, служител в офис, келнер или продавач, който трябва да бъде на работното си място по 8 часа на ден, от 9 до 17.30 ч.

Когато работиш по трудово правоотношение ползваш закрилата на трудовото законодателство – например относно максималната продължителност на работното време, минималния размер на платения годишен отпуск, забраната за полагане на извънреден труд и др. С работодателя не можете да договаряте по-неблагоприятни за теб условия от тези, които са установени в Кодекса на труда.

Основни разлики между трудови и граждански договори

Трудов договор

Граждански договор

Предмет на договора е предоставянето на работна сила

Предмет на договора е предоставянето на трудов резултат ( продукт)

Страните по договора са в йерархическа зависимост – служителят е йерархически подчинен на работодателя.

Страните по договора са равнопоставени.

Служителят полага труда си при фиксирано от закона и в договора работно време, място и характер на работата.

Изпълнителят няма определено работно време и място на работа и е свободен да ги определи самосотятелно.

Трудовите права и задължения са лични и непрехвърляеми.

Правата и задълженията по договора са лични, но могат да бъдат прехвърляни на трето лице, ако друго не е уговорено

Служителят ползва при работата си материали и съоръжения, предоставени от работодателя

Изпълнителят използва собствени или предоставени от възложителя материали, в зависимост от уговореното

Служителят носи дисциплинарна отговорност при неспазаване на вътрешните правила и трудовата дисциплина

Изпълнителят не е подчинен на възложителя и не отговаря дисциплинарно пред него

Непостигането на трудов резултат от работата е за сметка на работодателя

Непостигнаето на уговорения резултат е за сметка на изпълнителя

Трудовият договор е възмезден

Гражданският договор може да бъде възмезден или безвъзмезден.

Оношенията между работника и служителя се уреждат съгласно Кодекса на труда.

Отношенията между изпълнителя и възложителя се уреждат съгласно Закона за задълженията и договорите и уговорките между страните.

Трудовите договори задължително се регистрират в НАП

Гражданските договори не подлежат на регистрация

Трудовите спорове се разглеждат по ред, определен от Кодекса на труда

Споровете по граждански договори се решават съгласно ЗЗД и ГПК.