Подписан е колективе трудов договор в „Гамакабел“ АД гр. Смолян

Днес  21.03.2014 между ръководството на „Гамакабел“ АД гр. Смолян и синдикалната организация в предприятието бе подписан колективен трудов договор. След близо половин година преговори, страните се споразумяха, че отпуските за синдикалните членове ще бъдат увеличени от 20 на 22 дни. Договорено е увеличение върху часовото трудово възнаграждение на работника или служителя, както следва:

- 55% за работа през работни дни;

- 80% за работа през почивни дни;

- 105% за работа през дните на официални празници празници;

- Нощен труд по 0.50 лв. за всеки отработен час или част от него;

- Времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя по 0.50лв за всеки час и за част от него

Работниците, членове на синдикалната организация в завода ще получава т 0.7% допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и по- висок размер на обезщетенията при съкращение от работодателя.

Страните се договориха също, че работниците и служителите, родители на ученици в първи клас ще ползват допълнително платен годишен отпуск от  един  ден за началото на учебната година. Семействата с ученици ще бъдат подпомагани в началото на учебната година с 40лв. за всяко дете. При сключване на граждански брак работникът получава еднократно парична помощ в размер на 100лв. При раждане на дете работникът получава еднократно парична помощ в размер на 100лв. За Коледа всеки работник получава допълнително от трудовото си възнаграждение в размер на не по- малко от 50лв под различна форма. На работниците с деца до 14 години се осигурява сумата от 20 лв. под формата на подаръци на всяко дете за Нова година.

Работниците от своя страна се ангажираха да направят всичко, което е по силите им за поддържане, развитие и доброто име на завода. На преден план бе поставено намерението за добронамереност при решаване на възникналия спорове, установяване на социален мир като една от предпоставките за развитие и преуспяване на „Гамакабел“ АД.

Регионалния съвет на КНСБ поздравява синдикалния председател в завода- Николай Камишев, който мъжки изнесе на плещите си преговорите за колективния трудов договор с ръководството на предприятието.