Заетостта е ключов въпрос, но приоритет са доходите

  • 01
 


Заетостта е ключовият въпрос, но преди всичко трябва да се даде приоритет на повишаването на доходите. Ниските доходи са причина за изключителната бедност, мизерията и безработицата. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на лидера на БСП Сергей Станишев по повод основната цел в предизборната програма на партията, а именно създаване на нови 250 хил. работни места, за да компенсират част от 400 хил. работни места, общо изгубени през последните години.

Конгресното ръководство на КНСБ и председателите на основни членове на Конфедерацията се срещнаха с представители на БСП, за да представят своите приоритети за социално-икономическо развитие на България и да отбележат критиките си към предизборната програма на социалистическата партията.

Сергей Станишев отбеляза, че по традиция приоритет на БСП също са доходите. Някои от мерките, които партията предвижда, в случай че спечели изборите, е индексиране на пенсиите и въвеждане на швейцарското правило, чувствително увеличаване на минималната работна заплата до края на мандата и мерки за облекчаване разходите на хората, например чрез диференцирани тарифи в зависимост от обема употребявана електроенергия. БСП има амбицията да изготви 10-годишна програма за реиндустриализация на България и да развие конкретни инструменти за подкрепа на малкия и среден бизнес. За БСП, обаче, е наложителна промяна на социалния модел на страната и не е задължително да се правят промени в Конституцията.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че обикновено значение се отдава единствено на икономическия растеж, но основен проблем според синдиката е несправедливостта в първичното разпределение на доходите. Според Пламен Димитров партиите не обръщат особено внимание каква част от произведения БВП се разпределя към труда. Той изтъкна, че това е обект на автономни преговори между работодатели и синдикати, но държавата трябва да осигурява стимулираща среда и да насърчава колективното трудово договаряне на отраслово, браншово и фирмено равнище. От промяна се нуждае и вторичното разпределение през данъци, социални осигуровки и трансфери – въпрос, на който трябва да се гледа със заострено внимание. По отношение на данъчната политика лидерът на КНСБ изрази удовлетворение, че БСП е променила становището си що касае плоския данък и сега позициите й са много близки до тези на синдиката с малки изключения, касаещи плавността на прогресивното подоходно облагане и това доколко е стръмна скалата на облагането.

Участниците в срещата споделиха свои виждания по отношение бъдещото развитие на структуроопределящи отрасли, каквито са минно-добивната промишленост, енергетиката и железопътния транспорт. Те коментираха, че отделни аспекти и елементи на пенсионната система трябва да се анализират в комплекс от мерки и политики, които да са взаимно обвързани и да не си противоречат. Акцент върху образованието постави председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, която заяви, че е необходимо да бъде подобрено функционирането на делегираните бюджети и да се актуализират единните разходни стандарти.