Разликата в заплащането между половете в България е 13 %

  • IMG_7752

На 17.04. в София, зала „Триадица” на Гранд хотел „София” се проведе трети регионален семинар на Европейската конфедерация на профсъюзите ( ЕКП ) част от проект на Женския Комитет на  ЕКП  „Колективно договаряне за равенство”, финансиран от Европейската комисия. Семинара беше една от четирите регионални срещи, предвидени в проекта. В него участваха представители  на Ирландия, Турция и България –  КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Семинарът започна с приветствия на Клаудия Мене, секретар на ЕКП, и Екатерина Йорданова, председател на СТСБ - КНСБ и член на президиума на Женския комитет на ЕКП. След откриването г-жа Мене запозна участниците както с ролята и дневния ред на Женския комитет на ЕКП, така и с конкретните инициативи към настоящия момент, част от които е и настоящия проект за намаляване на разликите в заплащането между мъже и жени. Мене запозна аудиторията с целите и дейностите по проекта. Тя обясни, че макар на повечето места в Европа да няма официално разлика във възнагражденията, статистиката сочи едно немалко разминаване в доходите по полове. Тя очерта и основните стратегии за справяне с тази форма на скрита дискриминация на европейско ниво. Г-жа Йорданова направи презентация на законовата рамка и на системата на колективното трудово договаряне в България. Част от презентацията съдържаше и конкретни примери за работата на синдикатите по проблема. В допълнение на презентацията беше обърнато внимание и на възможностите за равно разпределяне на грижите за децата в семейството чрез ползване на родителски отпуск и от двамата родители, както и за значението на отрасловото договаряне и минималните осигурителни прагове.  Думата взеха и представителките на турските синдикати Пинар Озган и Хамиде Курумлу, за да споделят своя опит в колективното договаряне в полза на равенството. След почивката експертът на ЕКП д-р Джейн Пилинджър от Ирландия обобщи основните предизвикателства в тази област, като и представи различни стратегии, методи и инструменти, използвани в европейските страни за справяне с проблема.

Следобедът премина в  дискусия, която бе изключително задълбочена и ползотворна, благодарение и на участието на представителките отделни  федерации на КНСБ: Елка Арнаудова – Заместник-председател на Национална федерация на енергетиците,  Ренета Петрова – Заместник-председател на Синдикална федерация " Металици" и Валентина Васильонова – Заместник-председател на Федерация на независимите синдикати от земеделието.

В края на дискусията се очертаха следните проектни предложения за намаляване на разликите в заплащането: изследване на възможности за договаряне на „семейни пакети” от надбавки; повишаване на доходите с акцент на най-нископлатени професии, заети предимно от жени; изготвяне на съвместни политики на участниците в колективното договаряне хоризонтално – между самите участници на едно ниво, напр. различни синдикални организации, и вертикално – на всички нива на социалния диалог, от работното място до Европейски социален диалог. Българският опит с родителския отпуск и условията на завръщане към работа след него бяха изведени като добра практика.  Представителките на ЕКП, както и всички участници в семинара окачествиха срещата като целенасочена, много съдържателна и ползотворна.

Те изразиха надежда, че  по-голямата част от участниците ще имат възможност да вземат участие и  заключителната среща По проекта през октомври във Вилнюс, Литва, за да допринесат и там с изключителната си експертност и опит.